БЕЗПЛАТНИ ЮРИДИЧЕСКИ КОНСУЛТАЦИИ НА УЧЕНИЦИ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ
Юридическото консултиране ще бъде индивидуално. Честотата на срещите се определя във всеки конкретен случай от юриста и клиента. Индивидуалните консултации се провеждат при предварителна заявка и във време, удобно и за двете страни в рамките на следното работно време на адвоката: 14.00- 18.00 ч. ВСЕКИ ВТОРИ И ЧЕТВЪРТИ ПОНЕДЕЛНИК ОТ МЕСЕЦА
Адвокат Елена Евстатиева, за предварителна заявка: тел. 052 605 786; 0887 426 921; 0879 426 921
Финансира се по проект BG05M2OP001-3.002-0150-C02 „Комплексен модел за образователна и социална интеграция“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Share this post, let the world know