ЗАПОВЕД

РД№07-013/21.09.2020 г.

На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното  и училищното образование и чл. 31, ал. 1, т. 2 и т. 24 от Наредба № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, „Насоки за работа на системата на училищното образование през учебната 2020 – 2021 година в условията на COVID-19“  и във и решение на Педагогически съвет/Протокол№1/20.09.2020 г.  във връзка с установен случай на COVID-19

ОБЯВЯВАМ:

Понеделник 21.09.2020 г. за учебен ден от разстояние в електронна среда, до края на 48-часовия период на дезинфекция.

Възлагам на учителите, преподаващи учебните предмети в I – IV клас да организират обучението в Microsoft Teams.

Обучението от разстояние в електронна среда включва дистанционни учебни часове, самоподготовка, текуща обратна връзка за резултатите от обучението и оценяване.

Възлагам на г-жа Аделина Стоянова, главен учител в начален етап, да координира работата на учителите, преподаващи на учениците от разстояние в електронна среда и при необходимост да оказва помощ на учители и ученици

На 23.09.2020 г. (сряда) се възстановява присъствената форма на обучение в училище по утвърдената организация на учебния ден, съгласно седмичното разписание.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Румяна Кателиева, заместник-директор, учебна дейност.

Share this post, let the world know