НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – ВАРНА

ул. Места №27, тел. 052/370-693, e-mail: nu_levski@abv.bg

ЗАПОВЕД

 

№ РД-07-288/29.03.2017 г.

 

На основание чл. 259, ал. 1 и чл. 142, ал. 1 и ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 41, ал. 1  и чл. 44, ал. 1 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование и след становище на обществения съвет  – протокол № 3 от 28.03.2017 г. за прием в първи клас

УТВЪРЖДАВАМ:

 

 

І. Училищен план-прием на ученици в първи клас за учебната 2017/2018 година, както следва:

 1. За учебната 2017/2018 година да се осъществи прием на ученици в първи клас – четири паралелки, 96 ученици.
 2. Четирите паралелки  да са на целодневна организация на обучение.

 

ІІ. Начин за прием в първи клас:

 

При по-голям брой кандидати за прием в първи клас за 2017/2018 учебна година от обявените места в НУ „Васил Левски“ се прилагат следните критерии за подбор:

Критерии Точки

 

1 Деца, живеещи в близост  до НУ„Васил Левски“ по настоящ адрес на родителите/настойниците и/или най-краткото време за достигане до училище  
І   степен на близост* 30
ІІ  степен на близост* 25
ІІІ степен на близост *  20
2 Други деца от семейството, обучаващи се в училището 20
3 Деца, завършили подготвителна група в НУ „Васил Левски“ 20
4 Дете с двама починали родители. 10
5 Дете с трайни увреждания над 50% 10
6 Близост до местоработата на един от родителите. 10

 

І   степен на близост*

 

 • Жилищен район, ограден от следните улици:

ул. «Св. св. Кирил и Методий» от № 129 и блокове № 34, № 36, № 38, № 40, № 42; ул. «Сергей Румянцев»; ул. «Тунджа»; ул. «Чонгора»; ул. «Балатон»; ул. «Розова долина» (нечетни номера); ул. «Найчо Цанов»; ул. «Дедеагач»; ул. «Марагидик»; ул. «Маркови кули» и ул. «Борис Киряков».

 

ІІ  степен на близост*

 • Всички останали улици на територията на квартал „Аспарухово”.

 

 ІІІ степен на близост *

 • М-сти «Вилите», «Карантината», «Боровец – север» и «Боровец – юг».

 

 

ІІІ. График на дейностите по прием на ученици в І клас за учебната 2017/2018 година, утвърден от Община Варна:

 1. от 10 часа на 22 май 2017 година до 17:30 часа на 31 май 2017 година

Системата за електронен прием в първи клас е отворена за подаване на заявление по електронен път или на място в избрано училище в съответствие с организацията на дейностите в училището.

 1. 5 юни 2017 година – 17:00 часа

Обявяване на списъци с класираните ученици – на електронната страница и/или на видно място на/в училището.

 1. 6 и 7 юни 2017 година

Записване на класираните ученици.

 1. 8 юни до 17:30 часа

Обявяване на свободните след първо класиране места – на електронната страница и/или на видно място на/в училището.

 1. от 9 юни 2017 година до 12:30 часа на 12 юни 2017 година

Системата за електронен прием в първи клас е отворена за подаване на заявление за второ класиране или редакция на заявление.

 1. 12 юни 2017 година – 17:30 часа

Обявяване на списъци с класираните ученици.

 1. 13 юни 2017 година

Записване на класирани ученици след второ класиране.

 1. 14 юни 2017 година – 17:30 часа

Обявяване на останалите свободни места.

 1. до 15 септември 2017 година

Попълване на свободните места.

 1. Родителите, подали молби след определения в Графика срок, подават документи за записване в училища, в които има свободни места.

 

ІV. Необходими  документи при записване:

 

 1. Оригинал на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование.
 2. Копие на документ за адресна регистрация (оригиналът се представя за сверка).
 3. Копие на удостоверение за раждане на ученика (оригиналът се представя за сверка).
 4. Документ, доказващ съответното посочено предимство.

 

Класираното дете се записва само при наличие на пълен комплект от документи, декларирани в Заявлението.

 

 

 

 1. Назначавам:

Комисия за прием на документи и записване на първокласници в състав:

 1. Румяна Кателиева, ЗДУД – председател
 2. Диана Атанасова, старши учител – член
 3. Мирослава Радиева, старши учител – член

 

Задачи на комисията:

 1. Поставя правилата за прием на първокласници на видно и достъпно за родителите място в училището.
 2. Публикува информацията за реда, сроковете и графика на дейностите в сайта на училището.
 3. Приема документите и проверява редовността им.
 4. Подрежда документите на учениците по входящи номера и ги класира, съгласно посочените по-горе критерии.
 5. Изготвя протокол на записаните ученици и предава протокола на директора на училището за утвърждаване.
 6. След утвърждаване на протокола от директора, поставя списъците на видно място в училището в определения срок.

 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на ЗДУД.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

 

 

 

Стела Петрова
      Директор НУ „Васил Левски”

Share this post, let the world know