На основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО и чл. 31, ал. 1, т. 2 и т. 24 от Наредба № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти и във връзка преценка на РЗИ-Варна на епидемиологичната обстановка с решение за отменяне на всички издадени предписания за поставяне под 14-дневна карантина на учениците от ІVб клас

НАРЕЖДАМ:

 

  1. Да се отмени 14-дневната карантина на учениците от ІVб клас.
  2. Присъственият учебен процес за учениците от ІVб клас да се възстанови на 30.09.2020 година (сряда) при спазване на всички нужни мерки!
  3. Родителите на учениците от ІVб клас да уведомят личния лекар на детето.
  4. Възлагам на г-жа Тодорка Стоева и на г-н Стефан Стефанов, старши учители в начален етап, да информират незабавно родителите за завръщането на учениците в училище.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Румяна Кателиева, заместник-директор, учебна дейност.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на горепосочените лица за сведение и изпълнение.

 

Стела Петрова
Директор НУ „Васил Левски”

Share this post, let the world know