График на часовете за консултации на родители

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ”-ВАРНА

 ул.”Места”№ 27 тел: 052/ 370 693  e-mail: nu_levsкi@abv.bg

ГРАФИК

за провеждане на часа за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация

за I учебен срок, 2017/2018 учебна година

 

 

Клас / Паралелка Класен ръководител Време на провеждане

 

Място на провеждане
Iа Блага Първанова понеделник

11,25-12,10

класна стая
Iб Тодорка Стоева понеделник

12,40-13,25

класна стая
Iв Лиляна Борисова понеделник

12,00-12,45

класна стая
Iг Светлана Димова понеделник

11,55-13,40

класна стая
IIа Васка Тодорова четвъртък

11,30-12,15

класна стая
IIб Станислава Иванова понеделник

12,00-12,45

класна стая
IIв Емилия Маринова вторник

12,00-12,45

класна стая
IІг Янка Димитрова сряда

12,00-12,45

класна стая
IІд Кремелита Георгиева вторник

11,00-11,45

класна стая
IIIа Румяна Недева понеделник

12,30-13,15

класна стая
IIIб Стефка Митева понеделник

12,30-13,15

класна стая
IIIв Диана Атанасова вторник

13,00-13,45

класна стая
ІІІг Елза Бонева четвъртък

12,30-13,15

класна стая
IVа Миглена Скорчева петък

12,30-13,15

класна стая
IVб Цанка Лазарова четвъртък

12,30-13,15

класна стая
IVв Мирослава Радиева сряда

12,30-13,15

класна стая