II клас

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ

ІІ а, ІІ б, ІІ в  КЛАСОВЕ

УЧЕБНА  2019/2020 г.

ІI   срок

 

Понеделник ІІ а ІІ б ІІ в
1. Бълг. език и литература

2. Бълг.език и литература

3. Математика

4. Музика

5. Околен свят

 

1. Бълг.език и литература

2. Бълг.език и литература

3. Математика

4. Технологии и предприемачество

 

 

1. Бълг.език и литература

2. Бълг.език и литература

3. Математика

4. Английски език

5. Музика

Вторник 1. Физ.възпитание и спорт

2. Английски език

3. Бълг. език и  литература

4. Изобразително изкуство

5. Изобразително изкуство

6. УЧОПСД – Лека атлетика

1. Бълг. език и литература

2. Физ.възпитание и спорт

3. Английски език

4. Изобразително изкуство

5. Изобразително изкуство

 

1. Бълг.език и литература

2. Бълг.език и литература

3. Физ.възпитание и спорт

4. Изобразително изкуство

5. Изобразително изкуство

 

Сряда 1. Бълг. език и литература

2. Бълг. език и литература

3. Математика

4. Музика

5.Час на класа

 

1. Бълг. език и литература

2. Бълг. език и литература

3. Математика

4. Музика

5.Час на класа

6. УЧОПСД – Лека атлетика

 

1. Бълг. език и литература

2. Бълг.език и литература

3. Математика

4. Музика

5. Час на класа

 

Четвъртък 1. ИТ – ИУЧ

2. Английски език

3. Физ.възпитание и спорт

4. Бълг. език и литература

5. Математика

 

1. Физ. възпитание и спорт

2. ИТ – ИУЧ

3. Английски език

4. Бълг.език и литература

5. Математика

1. Бълг.език и литература

2. Физ. възпитание и спорт

3. ИТ – ИУЧ

4. Математика

5. Английски език

6. УЧОПСД – Лека атлетика

Петък 1. Бълг.език и литература

2. Бълг. език и литература- ИУЧ

3. Математика- ИУЧ

4. Технологии и предприемачество

 

 

1. Бълг.език и литература

2. Бълг.език и литература – ИУЧ

3. Околен свят

4. Математика- ИУЧ

5. Музика

 

1. Бълг.език и литература – ИУЧ

2. Математика – ИУЧ

3. Околен свят

4. Технологии и предприемачество

 

 

 

 

*Учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности – Лека атлетика

3  паралелки  по 1 ч. седмично