Правилник за пропускателния режим

ПРАВИЛНИК   

за пропускателния режим

в НУ „ВАСИЛ  ЛЕВСКИ” –  ВАРНА

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:

1. Настоящият правилник регламентира основните изисквания и реда за пропускане и престояване на учители, служители, ученици, родители, граждани, внасянето на обемисти багажи/товари, както и изнасянето на материални средства в/и от сградата/района на училището.

2. Правилникът е задължителен за всички учители, служители, учащи се и граждани, работещи и посещаващи сградата и района на НУ „Васил Левски”.

3. Контролът по спазване на пропускателния режим се осъществява от охранителния състав на СОД – Варна АД, съгласно сключения Договор и утвърдения график за дежурства.

4. Правилникът и извадка от чл. 30, ал.1, т.1, букви „а“ и „б“ от ЗЧОД се поставят на информационно табло във входното фоайе на сградата.

5. Посещения на служители, учащи и граждани до директора на училището са разрешени в работно за училището време.

6. Всички класни ръководители в ЧК и на родителска среща запознават учениците и родителите с правилника.

 

II. РЕД ЗА ПРОПУСКАНЕ И ПРЕСТОЙ НА СЛУЖИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ И ГРАЖДАНИ:  

1. Учители, служители, ученици, родители и граждани се пропускат в сградата и района на училището след проверка от дежурния охранител на личните, служебните и ученическите карти.

2. Гражданите, посещаващи директора и други длъжностни лица се пропускат след разрешение на лицето, което ще бъде посетено и след записване на трите имена от дежурния охранител по лична карта в „Книга за посещенията на външни лица“, а именно:

а) име, презиме, фамилия;

б) име на лицето, което ще бъде посетено;

в) цел на посещението;

г) дата;

д) час на влизане;

е) час на излизане;

ж) подпис на дежурния охранител.

3. При отказ на лицето да представи документ за самоличност, същото не се допуска в сградата на училището. При необходимост дежурният охранител търси съдействие на телефон 112.

4. Педагогическият персонал в училището се посещава извън графика на възложената преподавателска заетост с изключение на контролните органи, удостоверили това по предвидения от закона ред.

5. Родителите/настойниците могат да посещават преподавателите само в регламентирания втори ЧК, по време на родителските срещи и в междучасията (при необходимост). Забранено е посещението и отклоняването на учители по време на час.

6. Училищната администрация се посещава от граждани в рамките на законоустановеното им работно време.

7. Директорът се посещава от граждани в рамките на приемното му време.

8. В сградата не се допускат лица, непредставили документ за самоличност на дежурния охранител.

9. На посетителите се забранява отклоняване и посещаване на други служебни лица, кабинети и помещения, извън заявените такива. След посещението, лицата следва незабавно да напуснат училището.

10. Не се допуска по време на учебни часове и самоподготовка в ПИГ родителите да влизат в училището. Те изчакват завършването на учебния час/ самоподготовка на ПИГ в двора, а при лоши метеорологични условия във фоайето на първия етаж, като спазват добрия тон на поведение и не пречат на персонала да изпълнява задълженията си.

11. Не се разрешава влизането в сградата и района на училището на лица, които:

 • Ø са въоръжени;
 • Ø са с неадекватно  поведение – пияни, дрогирани и с явни психични отклонения;
 • Ø внасят оръжие и взривни вещества;
 • Ø внасят упойващи вещества, спиртни напитки и други, които при употреба биха застрашили живота и здравето на околните;
 • Ø разпространяват (продават) и рекламират   литература   и   артикули   с религиозно и порнографско съдържание;
 • Ø проявяват агресивно поведение;
 • Ø проявяват педофилски и вандалски характер;
 • Ø водят и разхождат кучета и други животни;
 • Ø носят със себе си обемисти багажи, кашони, куфари и др.

12. 3а ремонтни дейности и дейности на други институции, провеждащи се на територията на училището, се пропускат лица по списък, утвърден от училищното ръководство.

13. За участие в родителски срещи се допускат лица (родители, настойници, близки и др.) по списък, подписан от класния ръководител.

14. Не се разрешава оставянето на багаж (чанти, куфари, сакове, торби, кашони, пакети, кутии и др.), кореспонденция, апаратура – и др. от външни лица за съхраняване при дежурния охранител.

15. Влизането в района на училището на външни МПС става само с писмено разрешение от училищното ръководство или със служебен пропуск, издаден от директора на училището или с личното присъствие на директор, помощник-директор и/или домакин.

16. Абсолютно е забранено разхождането на кучета в района на училището.

 

III. РЕД ЗА ВНАСЯНЕ И ИЗНАСЯНЕ НА БАГАЖИ, ТОВАРИ, ТЕХНИКА, ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВА:

1. Внасянето в сградата на училището и района на багажи, товари, техника, технически средства и имущества за служебни нужди става след разрешение от ръководството на училището.

2. Изнасянето на багажи, товари, техника, технически средства и имущества и др. от сградата и района на училището става само след разрешение от ръководството и проверка на съдържанието.

З. При констатиране на нарушения при внасянето и изнасянето на багажи, товари, техника, технически средства и имущества и др. в/от сградата и района на училището се докладва на Директора, а при необходимост и на ІV РУП и СОД – Варна АД, както и на номер 112.

 

ІV. САНКЦИИ

1. Неизпълнение на наредбите на настоящия правилник се санкционира по предвидения от Закона ред.

2. Санкциите за нерегламентирано влизане и паркиране на МПС на територията на училището се налага от общинска полиция и КАТ.

Настоящият правилник е утвърден със заповед № РД-07-017 от 15.09.2015 г. на директора на училището и е в сила до отменянето му по реда на неговото издаване.

 

15.09.2015 г

СТЕЛА ПЕТРОВА

Директор на НУ „Васил Левски” – Варна

 

 

 

З  А  П  О  В  Е  Д

№ РД–07- 016/15.09.2015 год.

На основание чл. 147, ал. 1, т.1 и т.3 от ППЗНП и указателно писмо на МОН във връзка с необходимостта от повишаване и поддържане на мерките за сигурност за гарантиране безопасността, опазване здравето и живота на учениците, служителите и гражданите

Н  А  Р  Е Ж  Д  А М:

 

Да се предприемат и поддържат следните мерки за сигурност с цел опазване живота и здравето на хората и материалните ценности:

 

 1. 1.  Засилен контрол на пропускателния режим, като се повиши вниманието към:
 • проверка на хора и багаж;
 • недопускане на посетители в сградата без проверена и потвърдена ангажираност, включително изпълнители по договори за ремонтни дейности;
 • неприемане на неадресирани или съмнителни пратки, писма и пакети и внимателна проверка на същите, както и на преносителите им.
 1. 2.   Усилване бдителността на охраната и извършване на обход на сградите с цел:
 • проверка и обезопасяване на вентилационните шахти, асансьорните шахти и други такива;
 • откриване на безстопанствен багаж (торби, куфарчета, пакети и др.)
 1. 3.   Повишаване на бдителността на всички служители по отношение на:
 • наличие на багаж, пакети и др. без собственик (придружител);
 • непознати безцелно движещи се хора в двора и сградата, проявяващи интерес към вентилационните, асансьорните шахти и други части на сградата.
 1. 4.   Проверка на аварийните изходи на сградата, разчистване на коридорите и общите помещения от излишни материали.
 2. 5.   Обсъждане на вариантите за евакуация (принудително извеждане) на служителите от сградите (според съществуващите изходи и алтернативи).
 3. 6.   Да се извърши проверка на състоянието на осветлението, пожарогасителните уреди, системата за видеонаблюдение и сигнално-охранителната техника.
 4. 7.   Да се извърши инструктаж на всички служители за действие при извънредни ситуации, запознаване с планове, разчети и др.
 5. 8.   Да се повиши бдителността на всички служители относно осигуряване на безопасността и сигурността при провеждане на външното оценяване и други организирани мероприятия с масово пребиваване на деца и ученици.
 6. 9.   Дежурният охранител да вписва трите имена на посетителите по лична карта в „Книга за посещенията на външни лица“, а именно:

а) име, презиме, фамилия;

б) име на лицето, което ще бъде посетено;

в) цел на посещението;

г) дата;

д) час на влизане;

е) час на излизане;

ж) подпис на дежурния охранител.

 1. 10.   Дежурният охранител уведомява служителя и след като получи потвърждение, изпраща посетителите или ги придружава до съответното длъжностно лице.
 2. 11.   Служебни лица на контролните органи се пропускат след представяне на служебна карта.
 3. 12.   Родителите предават своите деца на учителите отвън на входа на училището.
 4. 13.   При посрещане изчакват децата в двора на училището.
 5. 14.   Не се разрешава влизането в сградата и района на училището на лица, които:
 • Ø са въоръжени;
 • Ø са с неадекватно  поведение – пияни, дрогирани и с явни психични отклонения;
 • Ø внасят оръжие и взривни вещества;
 • Ø внасят упойващи вещества, спиртни напитки и други, които при

употреба биха застрашили живота и здравето на околните;

 • Ø разпространяват (продават) и рекламират   литература   и   артикули   с религиозно и порнографско съдържание;
 • Ø проявяват агресивно поведение;
 • Ø водят и разхождат кучета и други животни;
 • Ø носят със себе си обемисти багажи, кашони, куфари и др.
 1. 15.  Дежурният охранител и дежурният учител отговарят за реда при посрещане и изпращане на учениците, като не допускат влизане на родители в този момент.
 2. 16.  Класните ръководители да запознаят учениците и родителите с Правилника за пропускателния режим и настоящата заповед срещу подпис.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на ПДУД.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на  заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

 Стела Петрова

Директор на НУ „Васил Левски” – Варна