УВАЖАЕМИ Г-Н/ Г-ЖО ДИРЕКТОР,

Държавен фонд „Земеделие“ организира конкурс за детска рисунка под наслов  „Защо да хапвам плод, мляко и мед“. Инициативата е част от информационната кампания за популяризиране на „Училищните схеми“, които се прилагат в учебните заведения и детските градини, като целта е повишаване на информираността на децата, учениците и на техните родители, както и на учителите за принципите за здравословно хранене.
Рисунки ще се приемат от 19 до 30 октомври. Победителите ще бъдат обявени на 10 ноември. Участниците ще бъдат разделени в 2 възрастови групи:
•        1-ва възрастова група – деца от І-ва до подготвителна група в детските градини, училищата и центровете за специална образователна подкрепа;
•         2-ра възрастова група  – ученици от 1-ви до 4-ти клас в училищата и центровете за специална образователна подкрепа;
Най-добрите 13 рисунки ще влязат в календара на ДФ „Земеделие“ – РА за 2021 г. като са предвидени и награди за най-добрите рисунки.
За да бъде постигната по-голяма информираност за конкурса, моля да окажете съдействие като предоставите информация на децата и родителите чрез поставяне на условията на конкурса на видими места в учебното заведение или в електронните канали за комуникация с родители. Условията могат да бъдат намерени на официалния сайт на ДФ „Земеделие“, секция Селскостопански пазарни механизми, подсекция Училищни схеми.

Обръщам внимание, че Директорите на учебните заведения, които участват в схемите за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения осигуряват условия за приемането, съхранението и раздаването на продуктите в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно хигиената на храните (OB, L 139 от 30 април 2004 г.) Необходимо е да се спазват условията за съхранение, определени от производителя, в рамките на срока на трайност, като продуктите по схемите се предоставят в деня на доставката. Доставките трябва да се организират така, че да бъдат приети незабавно от отговорния персонал на учебното заведение и подредени за съхранение, без да се прекъсва температурният режим.
За да бъде избегнат риска от неправилно съхранение след получаването им от децата и учениците и компрометиране на качеството на продуктите по училищните схеми, е препоръчително консумацията на продуктите да се извършва единствено на територията на учебното заведение в деня на раздаване.

Учебните заведения, в които се прилагат схемите „Училищно мляко“ и/или „Училищен плод“, следва:
1. да поставят на добре видимо място около главния вход плакати, които отговарят на изискванията на приложение № 5 от наредбата;
2. да информират родителите за значението на предоставяните хранителни продукти при изграждането на навици за здравословно хранене на техните деца;
 3. да осигурят информация на родителите за участието на учебното заведение в съответната схема, за доставчиците по съответната схема и за графика на раздаване на съответните продукти; информацията се публикува на интернет страницата на учебното заведение или се поставя на видно място около входа на учебното заведение.

                     

            С уважение,
           ДФ „Земеделие“, отдел „Училищни схеми“

Share this post, let the world know