ПРОЕКТ №: BG05M2OP001-3.002-0150-С02 „КОМПЛЕКСЕН МОДЕЛ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА И СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЧЕНИЦИ И МЛАДЕЖИ ОТ ЕТНИЧЕСКИ МАЛЦИНСТВА”

 

                                                                                                                                                     

ПРОЕКТ №: BG05M2OP001-3.002-0150-С02 „КОМПЛЕКСЕН МОДЕЛ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА И СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЧЕНИЦИ И МЛАДЕЖИ ОТ ЕТНИЧЕСКИ МАЛЦИНСТВА“…

 

БЕЗПЛАТНИ ЮРИДИЧЕСКИ КОНСУЛТАЦИИ НА УЧЕНИЦИ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ
Юридическото консултиране ще бъде индивидуално. Честотата на срещите се определя във всеки конкретен случай от юриста и клиента. Индивидуалните консултации се провеждат при предварителна заявка и във време, удобно и за двете страни в рамките на следното работно време на адвоката: 14.00- 18.00 ч. ВСЕКИ ВТОРИ И ЧЕТВЪРТИ ПОНЕДЕЛНИК ОТ МЕСЕЦА
Адвокат Елена Евстатиева, за предварителна заявка: тел. 052 605 786; 0887 426 921; 0879 426 921
Финансира се по проект BG05M2OP001-3.002-0150-C02 „Комплексен модел за образователна и социална интеграция“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

БЕЗПЛАТНА ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПОДКРЕПА – ИНДИВИДУАЛНА КОНСУЛТАТИВНА ДЕЙНОСТ НА УЧЕНИЦИ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ДВЕ ГОДИНИ
Психологическото консултиране ще бъде индивидуално. Честотата на срещите се определя във всеки конкретен случай от психолога и клиента. Времетраенето на всяка една среща (сесия) е с продължителност 60 минути (с изключение на извънредни фамилни сесии, които обикновено са по-продължителни – до 90 минути). Индивидуалните консултации се провеждат при предварителна заявка и във време, удобно и за двете страни в рамките на следното работно време на психолога: 13.30- 17.30 ч. ВСЕКИ ЧЕТВЪРТЪК
Психолог-психотерапевт Валентина Узунова, за предварителна заявка: тел. 052 61 23 57; 0884 95 44 40; 0878 78 63 20
Услугата се финансира по проект BG05M2OP001-3.002-0150-C02 „Комплексен модел за образователна и социална интеграция “, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.