Проект BG05M2OP001-3.002-0209-C01 „Общуване без граници“

 

                                                                                                                                                     

Проект № BG05M2OP001-3.002-0209-C01 „Общуване без граници“, финансиран по Оперативна програма “ Наука и образование за интелигентен растеж “ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.