НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – ВАРНА

ул. Места №27, тел. 052/370-693, e-mail: nu_levski@abv.bg

 

Утвърдил: Ст. Петрова – директор НУ „Васил Левски”

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л

ЗА  ЗАПИСАНИТЕ УЧЕНИЦИ В I КЛАС ПО ПАРАЛЕЛКИ ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 г.

 

Днес, 08.06.2016 год. в НУ „Васил Левски” – гр. Варна, комисия в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:     Тинка Христова – ПДУД

ЧЛЕНОВЕ:

  1. Аделина Стоянова – главен учител
  2. Миглена Георгиева – старши учител
  3. Камен Калчев – старши учител

определена със Заповед № РД-07-205/27.01.2016 г. на директора на НУ „Васил Левски” – гр. Варна се събра със задача да разгледа, обсъди и разпредели по паралелки постъпилите молби на деца за І клас за учебната 2016/2017 година.

 

Заседанието премина  при следния

Дневен ред:

  1. Разглеждане на постъпилите заявления за І клас за учебната 2016/2017 година, проверка редовността на придружаващите документи (удостоверение за завършена подг. група – оригинал и акт за раждане – копие) и класиране.
  2. Разпределение на класираните децата по паралелки.

 

По т. 1 от Дневния ред комисията констатира следното:

Разгледа входираните заявления и установи, че към 08.06.2016 г. са постъпили 106 молби на първокласници за учебната 2016/2017 година. С пълен комплект документи: заявление, акт за раждане – копие и удостоверение за завършена подготвителна група – оригинал са 106 деца.

По т. 2 от Дневния ред комисията реши следното:

След направени разисквания комисията взе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е:

 

Предлага да се приемат всички 106 ученици с редовни документи, които да се разпределят  в 5 паралелки. Към момента свободните места за ученици І клас са 4- приемът продължава.

 

Іа клас – 22 ученици

ИЗБИРАЕМИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ:

1 ч. БЕЛ, 1 ч. Английски език и 1 час Информационни технологии

Класен ръководител: ВАСКА  ТОДОРОВА –  стая № 22

Име, презиме, фамилия
1. Мариела Бисерова Тъптъклиева
2. Стефан Боянов Неделчев
3. Стефания Димитрова Стефанова
4. Георги Владимиров Иванов
5. Кристиян Иванов Иванов
6. Симеон Ивайлов Ченев
7. Иман Мурад Маджит
8. Преслава Димитрова Владимирова
9. Маргарита Георгиева Янкова
10. Емилия Василева Сашева
11. Христо Николаев Стойков
12. Денис Свиленов Савов
13. Янислав Александров Михалев
14. Мустафа Мустафов Сюлейманов
15. Виктор Владимиров Димитров
16. Камелия Каменова Кънева
17. Ивайло Александров Йорданов
18. Моника Пламенова Бонева
19. Станимир Станимиров Димитров
20. Димитър Николаев Желязков
21. Теодора Планимирова Петрова
22. Михаела Йорданова Иванова

 

 

 Іб клас – 24 ученици

ИЗБИРАЕМИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ:

2 ч. Английски език и 1 час Информационни технологии

Класен ръководител: СТАНИСЛАВА ИВАНОВА  –  стая № 23

Име, презиме, фамилия
1. Рая Николаева Миленова
2. Алекс Дикранов Антонов
3. София Бориславова Бориславова
4. Умуд Ахмедов Ахмедов
5. Борислав Димитров Димитров
6. Калина Свиленова Въчева
7. Ивайло Петров Иванов
8. Симона Найденова Найденова
9. Георги Димитров Великов
10. Даниел Владиславов Пешев
11. Никол Николаева Берова
12. Ивена Иванова Калоянова
13. Мелиха Юлиянова Тихомирова
14. Аймар Сашева Илиева
15. Стефан Северинов Стефанов
16. Сияна Благоева Китанчева
17. Ивон Ивайлова Иванова
18. Ирина Мартинова Панайотова
19. Алекс Атанасов Танев
20. Жасмина Димова Коларова
21. Елеонора Тодорова Димитрова
22. Анджелина Петрова Петкова
23. Даниела Тотева Тотева
24. Ива Георгиева Георгиева

 

 

 Ів клас – 22 ученици

ИЗБИРАЕМИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ:

2 ч. Английски език и 1 час Информационни технологии

Класен ръководител: ЕМИЛИЯ МАРИНОВА –  стая № 21

Име, презиме, фамилия
1. Пламена Георгиева Николова
2. Атанаска Василева Панова
3. Калояна Пламенова Джамбазова
4. Зорница Миткова Мавродиева
5. Йоана Невянова Ангелова
6. Силвана Маринова Андреева
7. Мишел Бориславова Димитрова
8. Владимир Калоянов Коляшев
9. Александър Костадинов Димов
10. Никол Николаева Иванова
11. Теодор Стоянов Кърджилов
12. Алекс Данаилов Денев
13. Рая Бориславова Фурнаджиева
14. Халил Неджиб Халил
15. Рая Виргиниева Руменова
16. Божидар Боянов Бончев
17. Иваела Константинова Стоименова
18. Михаил Даниелов Неделчев
19. Никол Николаева Христова
20. Гергана Георгиева Панова
21. Валентин Стефанов Чалов
22.

 

 

 Іг клас – 22 ученици

ИЗБИРАЕМИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ:

1 ч. Математика, 1 ч. Английски език и 1 час Информационни технологии

Класен ръководител: ЯНКА ДИМИТРОВА – стая № 25

Име, презиме, фамилия
1. Вероника Стефанова Димитрова
2. Никол Пламенова Арсова
3. Михаил Деянов Йорданов
4. Павлин Павлинов Полименов
5. Христомира Димитрова Димитрова
6. Стелияна Станимирова Василева
7. Калоян Константинов Флорев
8. Жулиян Живков Жечев
9. Цветелина Тихомирова Тодорова
10. Виктор Николаев Янчев
11. Ники Тодоров Цветков
12. Рая Диянова Иванова
13. Никол Стойчева Димитрова
14. Васил Ивайлов Димов
15. Магдалена Айнурова Алиева
16. Стефан Павлинов Билянов
17. Стилиян Тодоров Тодоров
18. Димитър Любенов Иванов
19. Гюлю Яшар Ахмед
20. Биляна Илиянова Билялова
21. Кристиян Красимиров Георгиев
22. Константин Станимиров Добрев

 

 

 Ід клас – 22 ученици

ИЗБИРАЕМИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ:

1 ч. Математика, 1 ч. Английски език и 1 час Информационни технологии

Класен ръководител: КРЕМЕЛИТА  ГЕОРГИЕВА– стая № 26

Име, презиме, фамилия
1. Лина Янкова Тодорова
2. Антоан Венциславов Димитров
3. Ивелин Иванов Славов
4. Бехчет Неджвет Бехчет
5. Серджо Ивелинов Марков
6. Влади       Георгиев
7. Крис Ангел Богданов
8. Валентина Владимирова Троанска
9. Емануела Младенова Стайкова
10. Силвия Димитрова Петрова
11. Йоан Цветанов Иванов
12. Юлиян Илиянов Димчев
13. Николай Ангелов Згуров
14. Андрея-Елеонор Чарлс Харвин
15. Виктория Владимирова Георгиева
16. Радослав Радославов Темелков
17. Денис Седат Исмаил
18.
19.
20.
21.
22.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share this post, let the world know