ПРОЦЕДУРА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИК В ДНЕВНА ФОРМА В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ, КОГАТО

ПРИСЪСТВЕНИЯТ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЦЕС В УЧИЛИЩЕТО НЕ Е ПРЕУСТАНОВЕН

(ЧЛ. 115А, АЛ. 4, Т.1, Т.2 И Т. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБУЧЕНИЕ)

            При изявено желание даден ученик да се обучава в дневна форма в електронна среда от разстояние се процедира по следния начин:

  1. По здравословни причини – подава се заявление (по образец или свободен текст) от родителя до директора на училището, в което учи детето за обучение на ученика в електронна среда от разстояние. Родителят попълва декларация за готовност за осъществяване на това обучение. Представя се медицински документ, удостоверяващ заболяването, издаден от експертна лекарска комисия или етапна епикриза. Комплектът документи се депозира в деловодната система на училището. Директорът издава заповед за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние.
  2.  По желание на родител или ученик –  подава се заявление (по образец или свободен текст) за обучение на ученика в електронна среда от разстояние от родителя или ученика до директора на училището, в което учи детето. Родителят или ученикът попълва декларация за готовност за осъществяване на това обучение. Директорът представя становище за възможността на училището да предостави обучение в електронна среда, както и информация за успеха и активността на ученика през изминалата учебна година. Комплектът документи се  представя електронно в РУО – Варна от директора на училището. Комисия в РУО ги разглежда и дава разрешение или отказва обучението в дневна форма в електронна среда от разстояние. Ако становището е положително, директорът издава заповед за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние.

Линкове за документите:

Декларация относно обучение на ученик в електронна среда от разстояние

Заявление за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

ВАРНА


УВАЖАЕМИ Г-Н/ Г-ЖО ДИРЕКТОР,

Държавен фонд „Земеделие“ организира конкурс за детска рисунка под наслов  „Защо да хапвам плод, мляко и мед“. Инициативата е част от информационната кампания за популяризиране на „Училищните схеми“, които се прилагат в учебните заведения и детските градини, като целта е повишаване на информираността на децата, учениците и на техните родители, както и на учителите за принципите за здравословно хранене.
Рисунки ще се приемат от 19 до 30 октомври. Победителите ще бъдат обявени на 10 ноември. Участниците ще бъдат разделени в 2 възрастови групи:
•        1-ва възрастова група – деца от І-ва до подготвителна група в детските градини, училищата и центровете за специална образователна подкрепа;
•         2-ра възрастова група  – ученици от 1-ви до 4-ти клас в училищата и центровете за специална образователна подкрепа;
Най-добрите 13 рисунки ще влязат в календара на ДФ „Земеделие“ – РА за 2021 г. като са предвидени и награди за най-добрите рисунки.
За да бъде постигната по-голяма информираност за конкурса, моля да окажете съдействие като предоставите информация на децата и родителите чрез поставяне на условията на конкурса на видими места в учебното заведение или в електронните канали за комуникация с родители. Условията могат да бъдат намерени на официалния сайт на ДФ „Земеделие“, секция Селскостопански пазарни механизми, подсекция Училищни схеми.

Обръщам внимание, че Директорите на учебните заведения, които участват в схемите за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения осигуряват условия за приемането, съхранението и раздаването на продуктите в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно хигиената на храните (OB, L 139 от 30 април 2004 г.) Необходимо е да се спазват условията за съхранение, определени от производителя, в рамките на срока на трайност, като продуктите по схемите се предоставят в деня на доставката. Доставките трябва да се организират така, че да бъдат приети незабавно от отговорния персонал на учебното заведение и подредени за съхранение, без да се прекъсва температурният режим.
За да бъде избегнат риска от неправилно съхранение след получаването им от децата и учениците и компрометиране на качеството на продуктите по училищните схеми, е препоръчително консумацията на продуктите да се извършва единствено на територията на учебното заведение в деня на раздаване.

Учебните заведения, в които се прилагат схемите „Училищно мляко“ и/или „Училищен плод“, следва:
1. да поставят на добре видимо място около главния вход плакати, които отговарят на изискванията на приложение № 5 от наредбата;
2. да информират родителите за значението на предоставяните хранителни продукти при изграждането на навици за здравословно хранене на техните деца;
 3. да осигурят информация на родителите за участието на учебното заведение в съответната схема, за доставчиците по съответната схема и за графика на раздаване на съответните продукти; информацията се публикува на интернет страницата на учебното заведение или се поставя на видно място около входа на учебното заведение.

                     

            С уважение,
           ДФ „Земеделие“, отдел „Училищни схеми“


На основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО и чл. 31, ал. 1, т. 2 и т. 24 от Наредба № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти и във връзка преценка на РЗИ-Варна на епидемиологичната обстановка с решение за отменяне на всички издадени предписания за поставяне под 14-дневна карантина на учениците от ІVб клас

НАРЕЖДАМ:

 

  1. Да се отмени 14-дневната карантина на учениците от ІVб клас.
  2. Присъственият учебен процес за учениците от ІVб клас да се възстанови на 30.09.2020 година (сряда) при спазване на всички нужни мерки!
  3. Родителите на учениците от ІVб клас да уведомят личния лекар на детето.
  4. Възлагам на г-жа Тодорка Стоева и на г-н Стефан Стефанов, старши учители в начален етап, да информират незабавно родителите за завръщането на учениците в училище.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Румяна Кателиева, заместник-директор, учебна дейност.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на горепосочените лица за сведение и изпълнение.

 

Стела Петрова
Директор НУ „Васил Левски”


 

СЪОБЩЕНИЕ

На 23.09.2020 г. (сряда) се възстановява присъствената форма на обучение в училище по утвърдената организация на учебния ден, съгласно седмичното разписание.

Стела Петрова, директор
Начално училище „Васил Левски“ – Варна