Здравейте, уважаеми колеги, ученици и родители!

Надявам се, че Ви намирам в добро здраве и искрено Ви го желая!

Разбрахте вече, че обучението ще се провежда дистанционно. За НУ «Васил Левски»  основно комуникацията ще се осъществява чрез https://www.facebook.com/(затворени групи на класовете) и https://bg.khanacademy.org/, за да можете да комуникирате със съответния учител в реално време.

Седмичното разписание ще се следва, но  по определен нов времеви график, с начален час 9:00 ч.:

 

Времеви график
1 час 9:00 – 9:20
2 час 9:30 – 9:50
3 час 10:00 – 10:20
4 час 10:30 – 10:50
5 час 11:00 – 11:20
6 час 11:30 – 11:50

 

*14:00 – 16:00 – консултации и занимания по пропуснатите в определеното време часове

 

Стела Петрова,
Директор НУ „Васил Левски“


Скъпи ученици и родители на НУ “Васил Левски“ Варна,

В синхрон с взетото решение за извънредно положение на територията на Република България, ръководството и учителският екип на Начално училище „Васил Левски“  е готово за организиране на учебния процес по електронен път – удобен, достъпен и разбираем за учениците в начален етап.

На 16.03.2020г. (понеделник) Ви съветваме да се свържете лично с класните ръководители на детето си и да уточните часовете, в които учителите (класни ръководители и учители ЦДО) ще са на разположение в уговорените платформи за комуникация. За сега препоръчваме да използвате вече утвърдените канали за комуникация – затворени Фейсбук групи на класовете, Вайбър, електронна поща и др.

Тъй като учениците ни са изцяло в начален етап на образование, молим всички родители да съдействат активно за осъществяване на образователния процес. Молим да обясните на децата, че обучението трябва да се осъществява с тяхното съдействие и активно участие, защото те всъщност не са във ваканция, а всички сме в положение на социална изолация с цел превенция.

Надяваме се, че извънредното положение ще премине спокойно за Вас и Вашите семейства. С цел превенция на заразяването, молим да разясните на децата, че социалната изолация е най-дорбата защита и всичко, което се случва, е единствено с цел да се предпазим от разрастване на пандемията, както и спазването на стриктна лична хигиена.

Нашите учители ще подготвят материали за децата на достъпен език и ще го предоставят в най-кратки срокове.

Оставаме отворени за вашите въпроси и желаем здраве на всички!

Стела Петрова – директор на НУ „Васил Левски“

 


Уважаеми родители,
Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България.
Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек.
Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес.
Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надеждна комуникация. Сега тези възможности може да подпомогнат учебния процес и да допринесат за пълноценното прилагане на един нов подход към образованието. Дигитализацията е начинът учебно-възпитателната работа да не прекъсва.
Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашата подкрепа и в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и ръководството на Вашето училище. Всички алтернативни варианти за учене и преподаване от разстояние могат да бъдат използвани. Става дума за електронни платформи за синхронно и асинхронно обучение, онлайн обучение в реално време и електронна комуникация. Подходящи са и електронните варианти на учебници, електронно четимите учебници, както и електронните ресурси на редица доставчици.
Комуникацията е възможна и чрез електронните дневници, електронна поща, социални мрежи и други, при което на учениците в домашни условия ще се оказва дистанционна подкрепа за самоподготовка и упражнения.
За пълноценно прилагане на обучението от разстояние през идните дни е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки:
• Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете;
• Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал;
• Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с интернет;
• Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят;
Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в значителна степен за постигане на общите цели:
• Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им.
• Насърчавайте детето да бъде активно.
• Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние.
• Съдействайте на по-малките деца с наличната техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ
• Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници.
• Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение.
Нека бъдем добронамерени, сплотени и да си сътрудничим в името на най-добрия интерес на детето.


ЗАПОВЕД

 № РД-07-238/28.01.2020 г.

 

На основание чл. 258, ал. 1 и чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 31, ал. 1 от Наредба № 15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти и във връзка с дадено задължително предписание на д-р Д. Михайлова, директор на Регионална здравна инспекция – Варна (Протокол № 1 ог 27.01.20120 г.)
 
ОПРЕДЕЛЯМ:
  1. Дните от 28.01.2020 г. до 04.02.2020 г. вкл. за неучебни за всички ученици, поради преустановяване на учебните занятия в училищата от област Варна.
  2. Да не се допуска събиране на групи и провеждане на общи мероприятия в училище.
  3. 05.02.2020 г. (сряда) е Междусрочна ваканция, съгласно заповед № РД-09-2148/27.08.2019 г. на Министъра на на образованието и науката.
  4. Учебният процес се възстановява на 06.02.2020 г. (четвъртък).
  5. Румяна Кателиева – ЗДУД да създаде организация за промяна на планираното за учебната година учебно съдържание по преподаваните учебни предмети с оглед недопускане на непреподаден материал.
Настоящата заповед да се доведе до знанието на всички ученици, учители и служители за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Румяна Кателиева, на длъжност ЗДУД.

 

Стела Петрова
Директор на НУ „Васил Левски”