ЧАСЪТ НА РОДИТЕЛЯ ТРЕНИНГ – СРЕЩА

По повод 27.02.2013 – Международният Ден срещу Тормоза в Училище в НУ „Васил Левски” се организира Тренинг – среща на тема „Агресията при децата във възрастта 5 -7 години“. Детската агресивност обикновено буди много страхове и притеснения в родителите. Появяват се въпросите какво да се направи, за да не бъдат децата агресивни, как да се направи превенция на това поведение, възрастните могат ли да бъдат пример и как: чрез овладяване на нови и модерни начини за възпитание на децата или чрез използване по-скоро на традиционните възпитателни методи. На тази тема дискутираха родители и учители като следваха мисълта на Л. Н. Толстой „За да възпитаваш добре, трябва да живееш добре пред тези, които възпитаваш!” Родителите имаха възможност в приятна и спокойна атмосфера да споделят своите тревоги, въпроси и колебания, да чуят професионални насоки и да обменят опит с други родители. В нетрадиционна и интерактивна среда участниците обсъждаха и анализираха реални житейски ситуации ”Поглед в семейното огледало” и „Обмен на гледни точки”. С голямо желание и настроение младите майки участваха в забавните и образователни игри „Разходка с компас”, „Кошничка за викове”, „Танцуващи столчета”. Включилите се млади родители в активния тренинг се убедиха колко много могат да направят те, за да помогнат на детето да се справя с агресивните си импулси и да контролира крайностите в своето поведение. В края на срещата всеки участник получи „Наръчник с 11 стъпки за намаляване на агресията у децата” и отнесе със себе си добро настроение и споделен опит.


Тази седмица възпитаниците на Начално училище „Васил Левски” посвещават на патрона на училището. Във всяка класна стая е подреден кът на патрона, в часа на класа е проведена беседа за живота и делото на Васил Левски. Всеки клас излъчва участници за училищните конкурси за рецитатор на стих за Левски и рисунки на тема „Из живота на Апостола“. Учениците от ІІІ и ІV клас  творят есета на тема „И аз обичам Левски“.

На 14.02.2013 г. се проведе конкурс за най-добър рецитатор.

Във фоайето на първия етаж в кметство „Аспарухово“  ще бъде подредена изложба под надслов  „За род и родина” – 15.02.2013 г.

Най-малките възпитаници на НУ “Васил Левски“ от подготвителните класове ще проведат викторина за живота и делото на Левски на 15.02.2013 г. от 11.45 ч. в Актовата зала на училището.

На 15.02.2013 г. от 13.30 часа в Актовата зала ще се проведе четене на разкази за Васил Левски и ще се представи  презентация за живота и делото на Апостола.

Кулминацията в празничната програма ще е на 18.02.2013 г. от 11.30 часа, когато ще се проведе традиционното вълнуващо състезание „Лъвски скок“ и награждаване на всички изявени в мероприятията ученици

На 19.02.2013 г. в храм „Св. Цар Борис І“ от 9.30 часа ще бъде отслужена панихида в памет на Васил Левски с участието на третокласниците.

На 19.02.2013 г. четвъртокласниците ще участват в общоградското поклонение пред паметника на Васил Левски в Морската градина. 

 

 

 

 

 

ПОКАНА

 

за подаване на оферта за възлагане на обществена поръчка

 

На основание чл.14, ал.4, т.2 от Закона за обществени поръчкии Заповед № РД – 07 – 113 / 04.12.2012 г. на директора на НУ “Васил Левски“ за събиране на оферти, Ви каним да подадете оферта за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на денонощна невъоръжена физическа охрана и реализиране на пропусквателен режим в сградата и прилежащата територия на НУ “Васил Левски“.

Ви отправям покана за представяне на оферта в НУ „Васил Левски” със срок на валидност не по-малко от 30 календарни дни от представянето й .

 

І. Наименование и адрес на възложителя и лице за контакти:

НУ „ Васил Левски”гр. Варна, ул. « Места »  № 27

              Директор – Стела Петрова  тел.: 052 / 370 – 693

 

ІІ. Описание на обекта на поръчката:

 1. Осъществяване на 24 часов непрекъснат охранителен режим на обекта – в сградата и прилежащата територия на НУ “Васил Левски“, ул. „Места“ №27.
 2. Обектът може да бъде посетен за оглед от 10.12.2012 г. до 18.12.2012 г. от 10.00 – 16.00 часа.

 

ІІІ. Изисквания към изпълнителя на поръчката:

 1. Да притежава лиценз за извършване на охранителна дейност.            
 2. Да има валидно удостоверение за актуално състояние или ЕИК.
 3. Физическата охрана да ползва униформено облекло с отличителни знаци и персонална идентификационна карта.
 4. Участникът следва да разполага минимум с 16 човека квалифициран и нает по трудов договор персонал.
 5. Участникът да има внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008.
 6. Персоналът, който участника ще използва за охрана, следва да отговаря на следните изисквания:
 • Да са пълнолетни и дееспособни лица с не по-ниско от основно образование;
 • Да не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер;
 • Да не страдат от психично заболяване;
 • Да са с психологическа пригодност за осъществяване на частна охранителна дейност и да са на възраст, подходяща за изпълнение на физическа охранителна дейност.

7. Финансовият резултат на участника трябва да бъде положителен за последите 3 отчетни години (2009, 2010, 2011). Изискването се доказва с представяне на копия на отчети за приходи и разходи на участника.

8. Участникът следва да представи предложение за организация на охраната и режим на сменност /съгласно чл.24, ал.2 от ЗЧОД/.

9. Участникът да има опит в охраната на учебни заведения и следва да представи минимум две референции за охрана на обекти, подобни на предмета на поръчката.

10. Участникът може да представи и други документи, доказващи техническите и професионалните му възможности

11. При преминаване на видеонаблюдение, участникът подписва Анекс към договора за преминаване на 12 часова физическа охрана  /07,00ч. – 19,00ч./

 

За доказване на горните изисквания е необходимо представяне на копия от удостоверяващите ги документи, заверени с „вярно с оригинала“.

 

ІV. Критерий за оценка: Офертите, които отговарят на посочените в т.ІІІ изисквания ще бъдат оценявани по критерий за оценка: „икономически най-изгодна оферта :

 

1. Комплексна оценка

Комплексната оценка (КО) на постъпилите оферти се изчислява по формулата

 

КО = Коп.+ Кбез.+ Кфин.  (брой точки), където:

 

2. Показатели и относителната им тежест:

 

2.1. Опит в охраната на учебни заведения

Коп. – максимална оценка – 40 точки.

Числовият израз на оценката на Коп. са точките, които се изчисляват по следната формула.

Участникът поставя ценовата си оферта в плик № 1.

Коп.  =  К1 х Т1  , където:

К1 = Co/Cmax;

Cmax – най-големият брой договори за охрана с учебни заведения в

офертите на участниците;

Со  –  брой договори за охрана с учебни заведения в оценяваната оферта;

Т1 = 40 – теглови коефициент на показателя.

 

2.2. Безопасност и реакция от мобилни групи (автомобили) при критични ситуации  до 5 мин.

Кбез. – максимална оценка – 30 точки.

Числовият израз на оценката на Кбез. са точките, които се изчисляват по следната формула.

Участникът поставя ценовата си оферта в плик № 2.

Кбез. = К2 х Т2, където

К2 е  С o / Cmax

С max – най-големият брой действащи мобилни групи, посочен в офертите на участниците

Co –  посоченият брой действащи мобилни групи в оценяваната оферта

Т2- 30  теглови коефициент на показателя

 

2.3. Разглеждане и оценка на ценовата оферта.

Цена за изпълнение предмета на поръчката в лева без ДДС –

Кфин. – максимална оценка – 30 точки.

Участникът поставя ценовата си оферта в плик № 3.

Числов израз на оценката за Кфин. са точките, които се изчисляват по следната формула :

Кфин.  =  К3  х  Т3, където:

К3  =  Cmin / Co

Cmin – най-ниската  месечна стойност за охрана в лева без ДДС

в офертите на участниците;

Со – месечна стойност за охрана в лева без ДДС в оценяваната

оферта.

Т3 = 30 – теглови коефициент на показателя

 

V. Изисквания при представяне на офертите:

1. Всяка оферта трябва да бъде представена в запечатан непрозрачен плик, върху който да е отбелязана следната информация – адрес на получателя, адрес на участника, означение за предмета на поръчката. Предлаганата цена трябва да е в отделен плик.

2.Офертата следва да съдържа:

– наименование и адрес за кореспонденция, телефон, факс, ЕИК (БУЛСТАТ);

– предложение за изпълнение на посочените в т.ІІІ изисквания, придружено с копия от документи;

– ценово предложение, цена – месечно заплащане;

– определен от Вас срок на валидност  на офертата.

3. Срок за подаване на оферти – от 10.12. до 18.12.2012 г. до 16.00 часа в канцеларията на училището, гр. Варна, ул.“Места“ №27.

На разглеждане и оценяване подлежат офертите, които са подадени в определения срок, отговарят на посочените изисквания и съдържат указаните документи.

За резултатите от разглеждането и оценката на офертите ще бъдете уведомени.

 

 

 

 

Стела Петрова

директор на НУ „Васил Левски”