БЕЗПЛАТНА ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПОДКРЕПА – ИНДИВИДУАЛНА КОНСУЛТАТИВНА ДЕЙНОСТ НА УЧЕНИЦИ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ДВЕ ГОДИНИ
Психологическото консултиране ще бъде индивидуално. Честотата на срещите се определя във всеки конкретен случай от психолога и клиента. Времетраенето на всяка една среща (сесия) е с продължителност 60 минути (с изключение на извънредни фамилни сесии, които обикновено са по-продължителни – до 90 минути). Индивидуалните консултации се провеждат при предварителна заявка и във време, удобно и за двете страни в рамките на следното работно време на психолога: 13.30- 17.30 ч. ВСЕКИ ЧЕТВЪРТЪК
Психолог-психотерапевт Валентина Узунова, за предварителна заявка: тел. 052 61 23 57; 0884 95 44 40; 0878 78 63 20
Услугата се финансира по проект BG05M2OP001-3.002-0150-C02 „Комплексен модел за образователна и социална интеграция “, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

Share this post, let the world know