ЗАПОВЕД

 № РД-07-238/28.01.2020 г.

 

На основание чл. 258, ал. 1 и чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 31, ал. 1 от Наредба № 15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти и във връзка с дадено задължително предписание на д-р Д. Михайлова, директор на Регионална здравна инспекция – Варна (Протокол № 1 ог 27.01.20120 г.)
 
ОПРЕДЕЛЯМ:
  1. Дните от 28.01.2020 г. до 04.02.2020 г. вкл. за неучебни за всички ученици, поради преустановяване на учебните занятия в училищата от област Варна.
  2. Да не се допуска събиране на групи и провеждане на общи мероприятия в училище.
  3. 05.02.2020 г. (сряда) е Междусрочна ваканция, съгласно заповед № РД-09-2148/27.08.2019 г. на Министъра на на образованието и науката.
  4. Учебният процес се възстановява на 06.02.2020 г. (четвъртък).
  5. Румяна Кателиева – ЗДУД да създаде организация за промяна на планираното за учебната година учебно съдържание по преподаваните учебни предмети с оглед недопускане на непреподаден материал.
Настоящата заповед да се доведе до знанието на всички ученици, учители и служители за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Румяна Кателиева, на длъжност ЗДУД.

 

Стела Петрова
Директор на НУ „Васил Левски”

 

Share this post, let the world know