З А П О В Е Д

№ РД-07-290/15.02.2021 г.

           На основание чл. 259, ал. 1, във връзка с чл. 105, ал. 4 от Закона за предучилищното и училищното образование, след решение на педагогическия съвет (протокол № 8/10.09.2020 г.)

ОБЯВЯВАМ:

          За неучебен, но присъствен ден през уч. 2020/2021 г. – 19.02.2021 г. (петък) патронен празник на училището.

          Заповедта да се сведе до знанието на работещите в училището за сведение и изпълнение.

         Класните ръководители се задължават да запознаят учениците и техните родители със съдържанието на настоящата заповед.

Информация за неучебния ден да бъде публикувана и на сайта на училището за сведение на всички заинтересовани лица.

           Контрол по изпълнението на заповедта ще осъществявам лично.

Share this post, let the world know