ЗАПОВЕД

№ РД-07-325/08.04.2020 г.

На основание чл. 258, ал. 1 и чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 31, ал. 1 от Наредба № 15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти и заповеди № РД09-2148/27.08.2019 г., № РД09-746/08.04.2020 г.

ОПРЕДЕЛЯМ:

Продължителността на пролетната ваканция, както следва:

17.04.2020 г. – 20.04.2020 г. включително за учениците от І до ІV клас.

Намаляването на ваканцията е поради неотложна необходимост от компенсиране на пропуснатото учебно съдържание и на заниманията на учениците по време на прекъсванията на учебния процес следствие от предприетите спешни мерки за предотвратяване и ограничаване на разпространението на COVID-19 и на други вирусни заболявания с цел осигуряване живота и здравето на учениците, педагогическите специалисти и другите служители в институциите в системата на предучилищното и училищното образование.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички ученици, учители и служители за сведение и изпълнение от Камен Калчев – старши учител чрез публикуване на официалната страница на училището.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Румяна Кателиева, заместник-директор, учебна дейност.

 

Стела Петрова
Директор на НУ „Васил Левски”

Share this post, let the world know