ЗАПОВЕД

№ РД-07-141/19.11.2020 г.

 

На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното  и училищното образование и чл. 31, ал. 1, т. 2 и 24 от Наредба № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, в съответствие с Насоките за работа на системата на училищното образование през учебната 2020/2021 година в условията на COVID-19 и в изпълнение на Заповеди № РД09-3310/18.11.2020 г. на министъра на образованието и науката и във връзка с раздел І, т. 22 и раздел ІІ от Заповед № РД-01-655/13.11.2020 г. на министъра на здравеопазването и поради нарастване на случаите на заразени лица с COVID-19 на територията на страната в условията на обявена извънредна епидемична обстановка

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 1. Носенето на лични предпазни средства за лице (защитна маска/защитен шлем) е задължително:

а) за всички ученици, педагогически специалисти, непедагогически персонал, както и за външни за институцията лица, в общите закрити части на учебната сграда – преддверие, фоайета, стълбища, коридори, санитарни възли, медицински кабинет, учителска стая, бюфет и столова (освен при хранене) и др.;

б) в училищния двор, когато се смесват ученици от различни паралелки.

 1. Изключения по т. 1се допускат по време на учебния час и други занимания:

а) за учители 1. – 4. клас, които преподават само в една паралелка, когато не осъществяват близък контакт с учениците и е възможно спазване на разстояние, по-голямо от 1,5 м. между тях и учениците;

б) в училищния двор за учители и ученици, ако се осъществяват дейности само с ученици от една паралелка и е възможно спазване на разстояние по-голямо от 1,5 м.;

в) за учениците – когато изпълняват дейности, които е невъзможно или неразумно да се осъществяват с лични предпазни средства за лице (например четене на глас, устно разказване и изпитване, физически упражнения и др.)

 1. Носенето на лични предпазни средства за лице по време на учебния час и другите занимания за учителите и учениците 1. – 4. клас може да стане задължително по решение на преподаващия учител за всеки отделен час или с решение на педагогическия съвет на училището.
 2. В училище да се осигури време за „почивка“ от задължението за носенето на лични предпазни средства от учениците:

а) извън учебните часове – в училищния двор или в класната стая при широко отворени прозорци (в случаите, когато метеорологичните  условия или други обстоятелства не позволяват излизането навън);

б) по време на учебния час, по преценка на учителя и при широко отворени прозорци.

 1. Изключения по т. 1 и т. 3 се допускат за отделни ученици, на които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, е препоръчано да не носят лични предпазни средства за лице.
 2. Незабавно отстраняване и изолиране на ученик, педагогически специалист или лице от непедагогическия персонал при установяване на:

а) симптоми (повишена телесна температура над 37,5 градуса, кашлица, хрема, задух, болки в гърлото, умора, мускулни болки, гадене, повръщане, диария и др.);

б) случай  на COVID-19 след положителен резултат по метода PCR]

в)  данни за контакт с лица, пребивавали в региони, с усложнена епидемична обстановка.

 1. В случаи по т. 6 при установяване на грипоподобни симптоми, признаци на заболяване или получаване на информация за връзка с контактни лица, медицинското лице или съответния педагогически специалист незабавно информира директора за предприемане на действия по компетентност.
 2. За спазване на здравните изисквания се осигуряват дезинфектанти за ръце и повърхности с вирусоцидно или частично/ограничено вирусоцидно действие, течен сапун, еднократни салфетки за подсушаване на ръцете, продукти за дезинфекциране и почистване, ръкавици и др.).
 3. Влизането в сградата, движението по коридорите, пребиваването в общи закрити части на сградата (преддверие, фоайе, стълби, коридори, санитарни помещения, стол/бюфет, физкултурен салон и др.) от ученици, педагогически специалист или лице от непедагогическия персонал се извършва при използване на индивидуални предпазни средства – маска/шлем.
 4. По време на осъществяването на образователния процес се осъществяват засилени противоепидемични мерки в учебните, работните и санитарните помещения, както и в коридорите, в т.ч. дезинфекция, проветряване и пречистване на въздуха:

а) дезинфекция на помещенията на всеки ½ час в определеното работно време (пред и по време на всяка смяна);

б) на всеки ½ час дезинфекция на дръжки на врати и прозорци, парапети, повърхности на чинове, бюра, маси, столове, телефон, клавиатура, мишка, електрически ключове, подове и други повърхности и точки на контакт);

в) почистване на санитарните възли, умивални и др. с почистващи препарати и  дезинфекциране не по-малко от два пъти на смяна;

г) проветряване сутрин поне 10 минути преди пристигане на учениците, по време на регламентираните почивки, по време на почистването на помещенията, в края на работния ден;

д) изхвърляне съдържанието от кофите за боклук не по-малко от три пъти дневно, след което ги измиват и дезинфекцират.

 1. С цел превенция на хигиената на ръцете училището:

а) осигурява подходящ дезинфектант за ръце, сапун (диспенсър за сапун), топла вода, еднократни хартиени салфетки и място за тяхното подходящо изхвърляне;

б) поставя на входовете, изходите и местата за провеждане на дейностите дезинфектанти за ръце.

 1. В началото на часовете за деня учителите провеждат кратък 5 минутен инструктаж на учениците за спазване на личната хигиена (по-често миене на ръцете, използване на дезинфектанти за ръце, използване на еднократни хартиени салфетки, предпазни средства като маски, ръкавици, очила, избягване на контакт с хора с грипоподобни симптоми и др.).
 2. Използват се почистващи и дезинфекционни (биоциди) с доказано вирусоцидно или частично/ограничено вирусоцидно действие, които следва да бъдат задължително етикирани от производителя, като на етикета трябва да са посочени данни за предназначението им, изисквания за начин на ползване, дозиране и мерки за безопасно съхранение, номер на издаденото разрешение и да са вписани в Регистъра на биоцидите, поддържан от Министерството на здравеопазването.

Настоящата заповед влиза в сила от 19.11.2020 г. и се прилага до прекратяване на извънредната епидемична обстановка и отпадането на случай на симптоми и на положителен резултат от PCR тест на COVID-19 при ученик, педагогически специалист или лице от непедагогическия персонал .

Настоящата заповед да се постави на общодостъпно и видно място в институцията.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички заинтересовани лица срещу подпис.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-жа Румяна Кателиева, заместник-директор по учебната дейност.

 

ДИРЕКТОР: ………………….

 Стела Петрова

Share this post, let the world know