ЗАПОВЕД

№ РД-07-326/09.04.2020 г.

На основание чл. 126, т.13, чл. 127, ал.1, т.3 и т.5 от Кодекса на труда, чл. 258 и чл.259 от Закона за предучилищното и училищно образование, чл. 31.ал.1, т. 1, 2, 3 , 4, 6, 15, 24, 25, 26, 27 и 34, от Наредба № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, Заповед № РД-09-746/08.04.2020 г. на Министъра на образованието и науката, заповед на Министъра на здравеопазването № РД01-154/26.03.2020 г. за въвеждане на противоепидемични мерки относно разпространението на COVID -19 на територията на страната и Указания на МОН за организиране на дейности в разтоварващ режим за периода 13-16 април 2020 г.,  във връзка с преустановяването на присъствената форма на обучение и преминаване към дистанционна форма на обучение

И З М Е Н Я М

Заповед № РД-07-321/24.03.2020 г. на директора на НУ „Васил Левски“ – Варна за дистанционно обучение в електронна среда в частта организация на работата на педагогическите специалисти за периода 13-16 април 2020 година  със следните указания:

 1. Педагогическите специалисти по своя преценка за посочения период (13 – 16 април 2020 г.) могат:
 • Да предоставят индивидуални консултации на отделни ученици при необходимост, като предварително осъществят връзка със същите и техните родители и ги поканят в определеното за консултации от тях време във виртуалните класни стаи или групи. С оглед недопускане на дублиране формите на консултации по различни учебни предмети, е препоръчително спазване на часовете в установеното седмично разписание или изрично уговорено удобно време и за двете страни;
 • Да насърчат учениците да ползват допълнителни образователни ресурси, свързани с обогатяване кръгозора в конкретната предметна област чрез насочването им към определени образователни платформи и електронни ресурси;
 • Да организират разтоварващи дейности по интереси, съобразно потребностите на учениците, предварително обмислени и тематично обвързани;
 • Да предоставят платформи за провокиране интереса на учениците към музейни експозиции, галерии, природни забележителности, културни паметници, и др.;
 • Да насочат учениците към образователни филми, като обсъждането им стане във виртуалните класни стаи или групи след покана от учителя в определен за екипната работа час;
 • Да организират проектно-базирано обучение чрез поставяне на индивидуални или екипни задачи за създаване на продукт, за изготвяне на проект, за изработване на презентация и др.;
 • Да организират дейности за допълнителна психологическа подкрепа с цел преодоляване на тревожността от социалната изолация.
 1. Заместник -директорът по учебната дейност и Главният учител съдействат да се направи координация между учителите на съответната паралелка, така че да не се допуска дублиране на дейности и ангажиране на учениците от различни педагогически специалисти.
 2. Дневната ангажираност на учениците да не надвишава 4 часа.
 3. Да не се допуска претоварване на учениците с часове за консултации и възлагане на домашни работи или допълнителни задачи.
 4. По указания на министъра образованието и науката по своя преценка всеки педагогически специалист може да подаде молба за ползване на платен годишен отпуск от 13 до 16 април чрез електронно заявление на електронната поща на училището nu_levski@abv.bg.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички педагогически специалисти, учениците, родителите, главния счетоводител и ЗАС чрез публикуване на сайта на училището за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.

Стела Петрова
Директор на НУ „Васил Левски”

Share this post, let the world know