На 20.04.2017 г. в НУ „Васил Левски” се осъществи поредната инициатива от традиционните ОТКРИТИ ДНИ на МКБППМН (Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни) – район Аспарухово под мотото „Аз съм добър”. Четвъртокласниците се запознаха със ЗБППМН (Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни), тълкуванието на който предизвика много въпроси от учениците към инспектор Младенов от ІV РПУ – Варна.

          

Share this post, let the world know