Проект „УСПЕХ“

 

Цели на проекта:

(1) Обща цел на проекта – да се осмисли свободното време на учениците в държавни и общински училища, включително и на ученици с идентифицирана нужда от специфична подкрепа, както и на ученици с  риск от отпадане и/или  прояви на агресия и/или насилие, чрез участие в извънкласни и извънучилищни дейности

 

(2) Специфични цели:

1. Чрез специфични извънкласни и извънучилищни форми на работа да се повиши мотивацията на учениците за участие в образователно-възпитателния процес, съобразно техните интереси и потребности.

2. Учениците да развият допълнителни знания, умения, компетентности.
3. Да се осмисли свободното време на учениците, като се насочат към предпочитана от тях личностна изява.

4. Да се ограничи броят на преждевременно отпадащите от      образователната система и броят на учениците с прояви на деструктивно поведение (агресия).

Проект „УСПЕХ“, Клуб „Шах за всички“ 2013/2014

Проект „УСПЕХ“, Секция „Тенис на маса“ 2013/2014

Проект „УСПЕХ“, Клуб „ХИП-ХОП денс“ 2013/2014

Проект „УСПЕХ“, „Арт- студио“ 2013/2014

Проект „УСПЕХ“, Клуб „Смятам и рисувам“ 2013/2014

Проект „УСПЕХ“, Клуб „Приятели на английския език“ 2013/2014

Проект „УСПЕХ“, Клуб „Млад журналист“ 2013/2014

КЛУБ „АВИОМОДЕЛИЗЪМ“ 2013/2014

 

КЛУБ „МЛАД ЖУРНАЛИСТ“ 2012/2013г.

КЛУБ „АСТРОНОМИЯ“ 2012/2013г.

СЕКЦИЯ „СПОРТ ЗА ЗДРАВЕ“ 2012/2013г.

КЛУБ „ШАХ ЗА ВСИЧКИ“ 2012/2013г.

КЛУБ „ХИП-ХОП ДЕНС“ 2012/2013г.

КЛУБ „ХОРАТА ПО СВЕТА“ 2012/2013г.