Национално външно оценяване за учениците от IV клас започва на 7 май 2014г.

Според заповедта на министъра на образованието и науката за учебната 2013/2014 година  външното оценяване се провежда както следва:

07.V. 2014г. -Български език и литература;

08.V. 2014г. -Математика;

12.V. 2014г. -Човек и природа;

13.V.2014г. -Човек и общество

Националните външни оценявания в IV клас  по четирите учебни предмета започват в 10.00 часа на определения ден. Изпитването е писмено и се провежда за един учебен час (40 минути), а за учениците със специални образователни потребности – за два учебни часа. Външното оценяване в IV клас не възпрепятсва осъществяването на нормалния учебен процес в училище.

Share this post, let the world know