На основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО и чл. 31, ал. 1, т. 2 и т. 24 от Наредба № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти и във връзка преценка на РЗИ-Варна на епидемиологичната обстановка с решение за отменяне на всички издадени предписания за поставяне под 14-дневна карантина на учениците от ІVб клас

НАРЕЖДАМ:

 

  1. Да се отмени 14-дневната карантина на учениците от ІVб клас.
  2. Присъственият учебен процес за учениците от ІVб клас да се възстанови на 30.09.2020 година (сряда) при спазване на всички нужни мерки!
  3. Родителите на учениците от ІVб клас да уведомят личния лекар на детето.
  4. Възлагам на г-жа Тодорка Стоева и на г-н Стефан Стефанов, старши учители в начален етап, да информират незабавно родителите за завръщането на учениците в училище.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Румяна Кателиева, заместник-директор, учебна дейност.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на горепосочените лица за сведение и изпълнение.

 

Стела Петрова
Директор НУ „Васил Левски”


 

СЪОБЩЕНИЕ

На 23.09.2020 г. (сряда) се възстановява присъствената форма на обучение в училище по утвърдената организация на учебния ден, съгласно седмичното разписание.

Стела Петрова, директор
Начално училище „Васил Левски“ – Варна


 

ЗАПОВЕД

РД№07-013/21.09.2020 г.

На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното  и училищното образование и чл. 31, ал. 1, т. 2 и т. 24 от Наредба № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, „Насоки за работа на системата на училищното образование през учебната 2020 – 2021 година в условията на COVID-19“  и във и решение на Педагогически съвет/Протокол№1/20.09.2020 г.  във връзка с установен случай на COVID-19

ОБЯВЯВАМ:

Понеделник 21.09.2020 г. за учебен ден от разстояние в електронна среда, до края на 48-часовия период на дезинфекция.

Възлагам на учителите, преподаващи учебните предмети в I – IV клас да организират обучението в Microsoft Teams.

Обучението от разстояние в електронна среда включва дистанционни учебни часове, самоподготовка, текуща обратна връзка за резултатите от обучението и оценяване.

Възлагам на г-жа Аделина Стоянова, главен учител в начален етап, да координира работата на учителите, преподаващи на учениците от разстояние в електронна среда и при необходимост да оказва помощ на учители и ученици

На 23.09.2020 г. (сряда) се възстановява присъствената форма на обучение в училище по утвърдената организация на учебния ден, съгласно седмичното разписание.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Румяна Кателиева, заместник-директор, учебна дейност.


Уважаеми родители,
Във връзка с положителните PCR тестове за Ковид 19 на двама от нашите педагогически специалисти, необходимостта от извършване на професионална основна дезинфекция на сградата на училището и във връзка с решение на педагогическия съвет на училището – протокол № 8/20.09.2020 година, проведен в електронна среда, определям 21.09.2020 година, понеделник, за учебен в електронна среда ден.
Класните ръководители ще се свържат с Вас да Ви информират какви дейности планират с учениците си.
Съжалявам за създаденото неудобство, но най-важното е да запазим здравето на всички ученици, учители и родители!
Стела Петрова, директор на НУ „Васил Левски“