ЗАПОВЕД Ns РД-07- 142/20.11.2020 г.

На основание чл. 259, ал.1 от Закона за предучилйщно и училищно образование, чл. 31, ал.1, т.1; т.2, т:3, т.4, т.24 и т.34 от Наредба Nо 15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, т.3, т.4 и т.5 от Заповед РД-06-1528/19.11.2020 на началника на РУО Варна

УТВЪРЖДАВАM:

График за обучение за учениците от I,II,III u IV клас за периода 23.11.2020 г.-23.12.2020 г. Учениците да се обучават присъствено. При необходимост от преминаване към обучение в електронна среда от разстояние да се спазва реда, опредёлен от МОН и Министерство на здравеопазването. Християн Владимиров, ръководител направление ИКТ, да публикува графика на интернет страницата на училището на 20.11.2020 г. Класните ръководители да запознаят учениците и родителите с графика не по-късно от 20.12.2020 г.

период клас

 

начин на обучение

 

23 .11-27.11.2020 r. I, II, III, IV клас присъствено
30.11-04.12.2020 г. I, II, III, IV клас присъствено
07.12-11.12.2020 г. I, II, III, IV клас присъствено
14.12-18.12.2020 г. I, II, III, IV клас присъствено
21.12-23.12.2020 r. I, II, III, IV клас присъствено

С настоящата заповед да се запознаят всички заинтересовани лица за сведение и изпълнение. Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.

СТЕЛА ПЕТРОВА 

Директор на НУ „Васил Левски“

 

 

 

1. седмица 2. седмица 3. седмица 4. седмица 5. седмица процент на времето в ОРЕС
23.11-27.11. 30.11.-04.12. 07.12-11.12 14.12-18.12 21.12-23.12
1 клас 0%
2 клас 0%
3 клас 0%
4 клас 0%
процент на класовете в начален етап, които са на ОЕСР 0% 0% 0% 0% 0% 0%

ЗАПОВЕД

№ РД-07-141/19.11.2020 г.

 

На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното  и училищното образование и чл. 31, ал. 1, т. 2 и 24 от Наредба № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, в съответствие с Насоките за работа на системата на училищното образование през учебната 2020/2021 година в условията на COVID-19 и в изпълнение на Заповеди № РД09-3310/18.11.2020 г. на министъра на образованието и науката и във връзка с раздел І, т. 22 и раздел ІІ от Заповед № РД-01-655/13.11.2020 г. на министъра на здравеопазването и поради нарастване на случаите на заразени лица с COVID-19 на територията на страната в условията на обявена извънредна епидемична обстановка

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 1. Носенето на лични предпазни средства за лице (защитна маска/защитен шлем) е задължително:

а) за всички ученици, педагогически специалисти, непедагогически персонал, както и за външни за институцията лица, в общите закрити части на учебната сграда – преддверие, фоайета, стълбища, коридори, санитарни възли, медицински кабинет, учителска стая, бюфет и столова (освен при хранене) и др.;

б) в училищния двор, когато се смесват ученици от различни паралелки.

 1. Изключения по т. 1се допускат по време на учебния час и други занимания:

а) за учители 1. – 4. клас, които преподават само в една паралелка, когато не осъществяват близък контакт с учениците и е възможно спазване на разстояние, по-голямо от 1,5 м. между тях и учениците;

б) в училищния двор за учители и ученици, ако се осъществяват дейности само с ученици от една паралелка и е възможно спазване на разстояние по-голямо от 1,5 м.;

в) за учениците – когато изпълняват дейности, които е невъзможно или неразумно да се осъществяват с лични предпазни средства за лице (например четене на глас, устно разказване и изпитване, физически упражнения и др.)

 1. Носенето на лични предпазни средства за лице по време на учебния час и другите занимания за учителите и учениците 1. – 4. клас може да стане задължително по решение на преподаващия учител за всеки отделен час или с решение на педагогическия съвет на училището.
 2. В училище да се осигури време за „почивка“ от задължението за носенето на лични предпазни средства от учениците:

а) извън учебните часове – в училищния двор или в класната стая при широко отворени прозорци (в случаите, когато метеорологичните  условия или други обстоятелства не позволяват излизането навън);

б) по време на учебния час, по преценка на учителя и при широко отворени прозорци.

 1. Изключения по т. 1 и т. 3 се допускат за отделни ученици, на които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, е препоръчано да не носят лични предпазни средства за лице.
 2. Незабавно отстраняване и изолиране на ученик, педагогически специалист или лице от непедагогическия персонал при установяване на:

а) симптоми (повишена телесна температура над 37,5 градуса, кашлица, хрема, задух, болки в гърлото, умора, мускулни болки, гадене, повръщане, диария и др.);

б) случай  на COVID-19 след положителен резултат по метода PCR]

в)  данни за контакт с лица, пребивавали в региони, с усложнена епидемична обстановка.

 1. В случаи по т. 6 при установяване на грипоподобни симптоми, признаци на заболяване или получаване на информация за връзка с контактни лица, медицинското лице или съответния педагогически специалист незабавно информира директора за предприемане на действия по компетентност.
 2. За спазване на здравните изисквания се осигуряват дезинфектанти за ръце и повърхности с вирусоцидно или частично/ограничено вирусоцидно действие, течен сапун, еднократни салфетки за подсушаване на ръцете, продукти за дезинфекциране и почистване, ръкавици и др.).
 3. Влизането в сградата, движението по коридорите, пребиваването в общи закрити части на сградата (преддверие, фоайе, стълби, коридори, санитарни помещения, стол/бюфет, физкултурен салон и др.) от ученици, педагогически специалист или лице от непедагогическия персонал се извършва при използване на индивидуални предпазни средства – маска/шлем.
 4. По време на осъществяването на образователния процес се осъществяват засилени противоепидемични мерки в учебните, работните и санитарните помещения, както и в коридорите, в т.ч. дезинфекция, проветряване и пречистване на въздуха:

а) дезинфекция на помещенията на всеки ½ час в определеното работно време (пред и по време на всяка смяна);

б) на всеки ½ час дезинфекция на дръжки на врати и прозорци, парапети, повърхности на чинове, бюра, маси, столове, телефон, клавиатура, мишка, електрически ключове, подове и други повърхности и точки на контакт);

в) почистване на санитарните възли, умивални и др. с почистващи препарати и  дезинфекциране не по-малко от два пъти на смяна;

г) проветряване сутрин поне 10 минути преди пристигане на учениците, по време на регламентираните почивки, по време на почистването на помещенията, в края на работния ден;

д) изхвърляне съдържанието от кофите за боклук не по-малко от три пъти дневно, след което ги измиват и дезинфекцират.

 1. С цел превенция на хигиената на ръцете училището:

а) осигурява подходящ дезинфектант за ръце, сапун (диспенсър за сапун), топла вода, еднократни хартиени салфетки и място за тяхното подходящо изхвърляне;

б) поставя на входовете, изходите и местата за провеждане на дейностите дезинфектанти за ръце.

 1. В началото на часовете за деня учителите провеждат кратък 5 минутен инструктаж на учениците за спазване на личната хигиена (по-често миене на ръцете, използване на дезинфектанти за ръце, използване на еднократни хартиени салфетки, предпазни средства като маски, ръкавици, очила, избягване на контакт с хора с грипоподобни симптоми и др.).
 2. Използват се почистващи и дезинфекционни (биоциди) с доказано вирусоцидно или частично/ограничено вирусоцидно действие, които следва да бъдат задължително етикирани от производителя, като на етикета трябва да са посочени данни за предназначението им, изисквания за начин на ползване, дозиране и мерки за безопасно съхранение, номер на издаденото разрешение и да са вписани в Регистъра на биоцидите, поддържан от Министерството на здравеопазването.

Настоящата заповед влиза в сила от 19.11.2020 г. и се прилага до прекратяване на извънредната епидемична обстановка и отпадането на случай на симптоми и на положителен резултат от PCR тест на COVID-19 при ученик, педагогически специалист или лице от непедагогическия персонал .

Настоящата заповед да се постави на общодостъпно и видно място в институцията.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички заинтересовани лица срещу подпис.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-жа Румяна Кателиева, заместник-директор по учебната дейност.

 

ДИРЕКТОР: ………………….

 Стела Петрова


В петък-13.11. учениците от IVа клас отбелязаха световния ден за почитане паметта на загиналите при ПТП. Запалихме свещички-звездички за най-невинните жертви-децата. Раздадохме листовки, които припомнят правилата както на пешеходците, така и на участниците в уличното движение с превозни средства. Пожелахме си статистиката през всяка следваща година да отчита намаляване броя на загиналите. Това ще означава, че растат млади хора, които се държат отговорно на пътя.

 

 

 

 

 

 


ПРОЦЕДУРА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИК В ДНЕВНА ФОРМА В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ, КОГАТО

ПРИСЪСТВЕНИЯТ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЦЕС В УЧИЛИЩЕТО НЕ Е ПРЕУСТАНОВЕН

(ЧЛ. 115А, АЛ. 4, Т.1, Т.2 И Т. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБУЧЕНИЕ)

            При изявено желание даден ученик да се обучава в дневна форма в електронна среда от разстояние се процедира по следния начин:

 1. По здравословни причини – подава се заявление (по образец или свободен текст) от родителя до директора на училището, в което учи детето за обучение на ученика в електронна среда от разстояние. Родителят попълва декларация за готовност за осъществяване на това обучение. Представя се медицински документ, удостоверяващ заболяването, издаден от експертна лекарска комисия или етапна епикриза. Комплектът документи се депозира в деловодната система на училището. Директорът издава заповед за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние.
 2.  По желание на родител или ученик –  подава се заявление (по образец или свободен текст) за обучение на ученика в електронна среда от разстояние от родителя или ученика до директора на училището, в което учи детето. Родителят или ученикът попълва декларация за готовност за осъществяване на това обучение. Директорът представя становище за възможността на училището да предостави обучение в електронна среда, както и информация за успеха и активността на ученика през изминалата учебна година. Комплектът документи се  представя електронно в РУО – Варна от директора на училището. Комисия в РУО ги разглежда и дава разрешение или отказва обучението в дневна форма в електронна среда от разстояние. Ако становището е положително, директорът издава заповед за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние.

Линкове за документите:

Декларация относно обучение на ученик в електронна среда от разстояние

Заявление за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

ВАРНА