About admin

УВАЖАЕМИ Г-Н/ Г-ЖО ДИРЕКТОР,

Държавен фонд „Земеделие“ организира конкурс за детска рисунка под наслов  „Защо да хапвам плод, мляко и мед“. Инициативата е част от информационната кампания за популяризиране на „Училищните схеми“, които се прилагат в учебните заведения и детските градини, като целта е повишаване на информираността на децата, учениците и на техните родители, както и на учителите за принципите за здравословно хранене.
Рисунки ще се приемат от 19 до 30 октомври. Победителите ще бъдат обявени на 10 ноември. Участниците ще бъдат разделени в 2 възрастови групи:
•        1-ва възрастова група – деца от І-ва до подготвителна група в детските градини, училищата и центровете за специална образователна подкрепа;
•         2-ра възрастова група  – ученици от 1-ви до 4-ти клас в училищата и центровете за специална образователна подкрепа;
Най-добрите 13 рисунки ще влязат в календара на ДФ „Земеделие“ – РА за 2021 г. като са предвидени и награди за най-добрите рисунки.
За да бъде постигната по-голяма информираност за конкурса, моля да окажете съдействие като предоставите информация на децата и родителите чрез поставяне на условията на конкурса на видими места в учебното заведение или в електронните канали за комуникация с родители. Условията могат да бъдат намерени на официалния сайт на ДФ „Земеделие“, секция Селскостопански пазарни механизми, подсекция Училищни схеми.

Обръщам внимание, че Директорите на учебните заведения, които участват в схемите за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения осигуряват условия за приемането, съхранението и раздаването на продуктите в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно хигиената на храните (OB, L 139 от 30 април 2004 г.) Необходимо е да се спазват условията за съхранение, определени от производителя, в рамките на срока на трайност, като продуктите по схемите се предоставят в деня на доставката. Доставките трябва да се организират така, че да бъдат приети незабавно от отговорния персонал на учебното заведение и подредени за съхранение, без да се прекъсва температурният режим.
За да бъде избегнат риска от неправилно съхранение след получаването им от децата и учениците и компрометиране на качеството на продуктите по училищните схеми, е препоръчително консумацията на продуктите да се извършва единствено на територията на учебното заведение в деня на раздаване.

Учебните заведения, в които се прилагат схемите „Училищно мляко“ и/или „Училищен плод“, следва:
1. да поставят на добре видимо място около главния вход плакати, които отговарят на изискванията на приложение № 5 от наредбата;
2. да информират родителите за значението на предоставяните хранителни продукти при изграждането на навици за здравословно хранене на техните деца;
 3. да осигурят информация на родителите за участието на учебното заведение в съответната схема, за доставчиците по съответната схема и за графика на раздаване на съответните продукти; информацията се публикува на интернет страницата на учебното заведение или се поставя на видно място около входа на учебното заведение.

                     

            С уважение,
           ДФ „Земеделие“, отдел „Училищни схеми“


На основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО и чл. 31, ал. 1, т. 2 и т. 24 от Наредба № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти и във връзка преценка на РЗИ-Варна на епидемиологичната обстановка с решение за отменяне на всички издадени предписания за поставяне под 14-дневна карантина на учениците от ІVб клас

НАРЕЖДАМ:

 

  1. Да се отмени 14-дневната карантина на учениците от ІVб клас.
  2. Присъственият учебен процес за учениците от ІVб клас да се възстанови на 30.09.2020 година (сряда) при спазване на всички нужни мерки!
  3. Родителите на учениците от ІVб клас да уведомят личния лекар на детето.
  4. Възлагам на г-жа Тодорка Стоева и на г-н Стефан Стефанов, старши учители в начален етап, да информират незабавно родителите за завръщането на учениците в училище.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Румяна Кателиева, заместник-директор, учебна дейност.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на горепосочените лица за сведение и изпълнение.

 

Стела Петрова
Директор НУ „Васил Левски”


 

СЪОБЩЕНИЕ

На 23.09.2020 г. (сряда) се възстановява присъствената форма на обучение в училище по утвърдената организация на учебния ден, съгласно седмичното разписание.

Стела Петрова, директор
Начално училище „Васил Левски“ – Варна


 

ЗАПОВЕД

РД№07-013/21.09.2020 г.

На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното  и училищното образование и чл. 31, ал. 1, т. 2 и т. 24 от Наредба № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, „Насоки за работа на системата на училищното образование през учебната 2020 – 2021 година в условията на COVID-19“  и във и решение на Педагогически съвет/Протокол№1/20.09.2020 г.  във връзка с установен случай на COVID-19

ОБЯВЯВАМ:

Понеделник 21.09.2020 г. за учебен ден от разстояние в електронна среда, до края на 48-часовия период на дезинфекция.

Възлагам на учителите, преподаващи учебните предмети в I – IV клас да организират обучението в Microsoft Teams.

Обучението от разстояние в електронна среда включва дистанционни учебни часове, самоподготовка, текуща обратна връзка за резултатите от обучението и оценяване.

Възлагам на г-жа Аделина Стоянова, главен учител в начален етап, да координира работата на учителите, преподаващи на учениците от разстояние в електронна среда и при необходимост да оказва помощ на учители и ученици

На 23.09.2020 г. (сряда) се възстановява присъствената форма на обучение в училище по утвърдената организация на учебния ден, съгласно седмичното разписание.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Румяна Кателиева, заместник-директор, учебна дейност.