ЗАПОВЕД
№ РД-07-161/27.11.2020 г.

На основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО, при условията на чл.115а, ал.1 от същия нормативен документ, Заповед № РД09-3457/26.10.2020 г. на министъра на образованието и науката, поради необходимосттта от предприемане на мерки за ограничаване разпространението на COVID-19 с цел осигуряване на живота и здравето на учениците, педагогическите специалисти и другите служители в училище и след решение на ПС Протокол №04/27.11.2020 г. и становище на ОС към училището

 

I. НАРЕЖДАМ:

1. В периода от 30.11.2020 г. до 21.12.2020 г. обучението на учениците, записани в дневна и индивидуална форма на обучение, да се осъществява от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии.
2. Всички педагогически специалисти да преминат към работа от дома за изпълнение на служебните си задължения за реализация на обучението от разстояние в електронна среда на учениците, на които преподават.
3. За работен ден се счита ден, в който са отработени най-малко пет часа дневно, свързани с подготовка на материали, нужни за дистанционно обучение, провеждане на електронни уроци, онлайн консултации с ученици и родители, проверка на тестове и домашни работи.
4. Обучението от разстояние в електронна среда да се организира от всеки учител, включително учителите в групите за целодневна организация на учебния ден чрез възможностите на електронната образователна платформа „Microsoft Teams“, други безплатни платформи за онлайн обучение, както и чрез възможностите на социалните мрежи, а също
така Viber и Facebook групите на класовете, за което информира директора. Всеки учител сам определя съобразно необходимостта дали ще преподава ново учебно съдържание или ще упражнява вече изучено.
5. При невъзможност педагогическите специалисти да извършват дейностите си от дома, да изпълняват служебните си задължения в класната стая при засилена дезинфекция и мерки, и недопускане струпване на хора. Задължително използват лични предпазни средства.
6. Всички учители изработват график за провеждане на заниманията, с който своевременно запознават учениците и родителите.
7. Организират начин за получаване на обратна връзка от учениците.
8. Ежедневно попълват Доклад-справка за извършената работа, приложен към настоящата Заповед, който изпращат на електронната поща на училището.
9. Педагогически специалист, който не е провел on-line обучение и не e изпратил до 9.00 ч на следващия ден ежедневен Доклад-справка, относно проведените on-line часове, съобразно графика, ще се счита в платен отпуск за съответния ден.
10. Преподавателите, които осъществяват обучение чрез материали на хартиен носител или чрез телефонни разговори:
9.1. Изработват ежедневно материалите и ги изпращат на учениците, които нямат възможност да бъдат обучавани on-line;
9.2. Намират възможност за обратна връзка от ученика – домашна работа, задание, проект.
9.3. За целта, по график, (дежурно лице, учител или друг, посочен от директора), ще предоставя материалите на учениците по местоживеене или пред входа на училището при невъзможност за друг начин за връзка, като се спазват всички изисквания за безопасност и здраве.
НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – ВАРНА
ул. Места №27, тел. 052/370-693, e-mail: school@nulevski.com
гр. Варна, ул. Места №27, www.nulevski.com
11. Помощно-обслужващият персонал да изпълнява служебните си задължения в условия на разположение на работодателя, като задължително по график да има на работа в училище един хигиенист за извършване на дезинфекционни дейности, съгласно разписания алгоритъм за дезинфекция от министъра на здравеопазването в условията на извънредно положение. Огнярът работи по график, определен от директора, за наблюдение на отоплителната инсталация на сградата на училището. Задължително използва лични предпазни средства.
12. Главен счетоводител, ЗАС и домакин изпълняват служебните си задължения в училище при засилен режим на дезинфекция на работните помещения. Задължително използват лични предпазни средства.
13. Работниците, които са на работа в училище, осъществяват засилен пропускателен режим и не допускат външни лица в сградата. Същите изпълняват своите задължения в условия на разположение на работодателя в случай на нужда. Задължително използват лични предпазни средства

.
II. ЗАБРАНЯВАМ:

1. Достъпа на ученици, родители и външни посетители в сградата на училището.
Препоръчвам комуникацията със и между служителите да се осъществява по телефон и/или e-mail, електронен дневник, социални мрежи и др. В случай на неотложна необходимост външни лица ще бъдат допускани до сградата, след като получат потвърждение по телефон от директора на училището.
2. Допускането на лица в карантинен период или със симптоми на остри заразни и респираторни заболявания в учебната сграда.
Заповедта влиза в сила от 30.11.2020 година и се прилага до 21.12.2020 година или до второ нареждане.
Настоящата заповед да бъде сведена до заинтересованите лица за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Румяна Кателиева, на длъжност заместник-директор, учебна дейност.
СТЕЛА ПЕТРОВА Директор на НУ „Васил Левски“гр. Варна


 

СЪОБЩЕНИЕ 

  1. Продажбата на купони ще бъде в четвъртък (26.11.2020 г.) от 16.00 часа.

 

  1. „Бест Кетеринг“ ООД ще продължи да осъществява доставката на обедна храна: супа, основно ястие, десерт и хляб в индивидуални опаковки, на единична стойност 3,00 лв. за учениците в НУ „Васил Левски”.


Във Варна отново се открива телефонна линия за оказване на психологическа подкрепа на хора, засегнати от COVID 19 и техни близки.

Нуждаещите се могат да потърсят помощ на телефон 052/985099 от понеделник до петък от 09:00 до 16:00 ч.

Организатор е дирекция „Превенции“ към Община Варна.

Продължава да се осигурява безплатна психологична и кариерна помощ и на училищната общност във Варна. Всеки работен ден в електронна среда работи екип психолози от Общинския център за психологична подкрепа към дирекция „Образование и младежки дейности”.

Цвета Стоянова – детски психолог, кариерен консултант, координатор

всеки работен ден от 10.00 – 13.00 ч.; 0882 567 038, e-mail: empatia@abv.bg

Боряна Чалъкова – клиничен психолог, психотерапевт:

всеки работен ден от 10.00 – 12.00 ч.; e-mail: together.withb@gmail.com; 0887 498 047

Марина Габровска – психотерапевт, медиатор:

понеделник и четвъртък от 09.00 – 13.00 ч.,

e-mail: together.withm@gmail.com; 0885 911 728

Националната денонощна телефонна линия за деца – 116 111