Скъпи родители,
В изпълнение на ангажиментите си към децата и учениците МОН партнира с държавни институции и неправителствени организации, обединени от обща цел.
В тази връзка приложено ви представяме:
– линк към Правилата за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет, разработени от Държаната агенция „Закрила на детето“ с участието на експерти от отдел „Киберсигурност“ към Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ и с Център за безопасен интернет – https://sacp.goverment.bg/sites/default/files/SafeNet_DAZD2020.pdf
 
– линк към кратък наръчник за родители, разработен от Асоциация „Родители“ – https://drive.google.com/file/d/19FPprH5evfjvAOG3q48QtgWmod6u1kBM/view?usp=sharing

 


 

Класирани ученици за първи клас – учебна 2020/2021 г.

 

Записването на ученици в първи клас за учебната 2020/2021г. ще се извършва в сградата на СУ „Любен Каравелов“:

–        на 12 юни 2020 г. /петък/ – от 9.00 ч. до 17.30 ч.

–        на 15 юни 2020 г. /понеделник/ – от 15.30 ч . до 17.30 ч.

–        на 16 юни 2020 г. /вторник/ – от 9.00 ч . до 17.30 ч.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 1. Заявление за записване в първи клас .

 2. Оригинал на удостоверение за завършено предучилищно образование.

 3. Копие от Акт за раждане на детето.

 

Училищната комисия по приема ще работи във фоайето на партерния етаж при спазване на противоепидемични мерки.

При записването се спазват необходимите противоепидемични мерки: носене на предпазни маски в закрито помещение, дезинфекция на ръцете и при възможност – използване на личен химикал при попълване на документи.


 

ЗАПОВЕД

№ РД-07-322/27.03.2020 г.

 

На основание чл. 259, ал. 1 и чл. 142, ал. 1 и ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 41, ал. 1  и чл. 44, ал. 1 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование и след становище на Обществения съвет  – протокол № 2 от 12.03.2020 г. за прием в първи клас

 

УТВЪРЖДАВАМ:

І. Училищен план-прием на ученици в първи клас за учебната 2020/2021 година, както следва:

 1. За учебната 2020/2021 година да се осъществи прием на ученици в първи клас – четири паралелки, 88 ученици.
 2. Четирите паралелки  да са на целодневна организация на обучение.

 

ІІ. Начин за прием в първи клас:

Приемът на деца в І клас в общинските училища на територията на община Варна се осъществява в съответствие със Закона за предучилищното и училищното образование и Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в  училищното образование.

Приета е Система от правила за електронен прием в първи клас в общинските училища на територията на община Варна и прилежащи райони на училищата за обхват на учениците. https://school.is-vn.bg/

Съобразно Системата от правила за прием в първи клас и районите за обхват на учениците електронната система класира децата по водещия критерий – близостта до училището по постоянен или настоящ адрес на детето:

 • първа група: деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището от 3 (три) и повече години;
 • втора група: деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището повече от 1 (една) година, но по-малко от 3 (три) години;
 • трета група: деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището до 1 (една) година;
 • четвърта група: деца с постоянен/настоящ адрес извън прилежащия район на училището.

 

Електронната система за прием в първи клас е свързана с локалната база данни „Население“ на община Варна и при попълване на заявление автоматично класира според  адреса на детето, който е по-благоприятен за него. В базата данни са включени само адреси с адресни регистрации към момента на стартиране на системата. Ако по някаква причина липсва информация в базата данни на системата за електронен прием за конкретно дете, заявление се подава само на място в училище, след представяне на необходимите документи, доказващи регистрацията на детето.

Когато броят на кандидат-първокласниците надхвърля броя на местата за прием в училището, във всяка от посочените групи децата се подреждат според допълнителните критерии:

 • дете с трайни увреждания над 50 %;
 • дете с един или двама починали родители;
 • други деца от семейството, обучаващи се в училището;
 • дете от семейство с повече от две деца;
 • близост до местоработата на един от родителите.

 

Електронната платформа за прием в първи клас е публикувана и на електронната страница на Община Варна (https://school.is-vn.bg/) в рубриката „Прием в първи клас“.

 

За улеснение на родителите, които имат затруднен достъп до Интернет, НУ „Васил Левски“ осигурява на място компютър и длъжностно лице за съдействие при необходимост. Заявлението се подава в училището, което е избрано като първо желание. Съдействие гражданите могат да получат и в районните администрации.

Гранични булеварди/улици на НУ „Васил Левски“ са: бул. „Св. св. Кирил и Методий“, ул. „Атанас Калчев“, ул. „Искър“, ул. „Тунджа“, ул. „Детелин войвода“, ул. „Розова долина“ и ул. „Борис Киряков“.

https://school.is-vn.bg/Rajonirane_Varna/34.html

 

ІІІ. График на дейностите по прием на ученици в І клас за учебната 2020/2021 година,:

Приемът стартира през месец юни и се осъществява съобразно График на дейностите, утвърден от Община Варна, публикуван в сайта на Община Варна https://school.is-vn.bg/documents/Grafik_2020.pdf.  Подаването на заявление и класирането се извършва изцяло в електронната платформа, като заявителят (родител или официален настойник) има право да посочи до 10  училища, подредени по ред на желанието.  

Родителите, подали молби след определения в Графика срок, подават документи за записване в училища, в които има свободни места.

                                                            

ІV. Необходими  документи при записване:

 1. Оригинал на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование.
 2. Копие на документ за адресна регистрация (оригиналът се представя за сверка).
 3. Копие на удостоверение за раждане на ученика (оригиналът се представя за сверка).
 4. Документ, доказващ съответното посочено предимство.

 

Класираното дете се записва само при наличие на пълен комплект от документи, декларирани в Заявлението.

 

 1. Назначавам:

Комисия за прием на документи и записване на първокласници в състав:

 1. Румяна Кателиева, ЗДУД – председател
 2. Диана Атанасова, старши учител – член
 3. Светослава Янева, учител – член

 

Задачи на комисията:

 1. Поставя правилата за прием на първокласници на видно и достъпно за родителите място в училището.
 2. Публикува информацията за реда, сроковете и графика на дейностите в сайта на училището.
 3. Приема документите и проверява редовността им.
 4. Подрежда документите на учениците по входящи номера и ги класира, съгласно посочените по-горе критерии.
 5. Изготвя протокол на записаните ученици и предава протокола на директора на училището за утвърждаване.
 6. След утвърждаване на протокола от директора, поставя списъците на видно място в училището в определения срок.

 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Румяна Кателиева, заместник-директор, учебна дейност.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

 

Стела Петрова

Директор НУ „Васил Левски”

 


ЗАПОВЕД

№ РД-07-326/09.04.2020 г.

На основание чл. 126, т.13, чл. 127, ал.1, т.3 и т.5 от Кодекса на труда, чл. 258 и чл.259 от Закона за предучилищното и училищно образование, чл. 31.ал.1, т. 1, 2, 3 , 4, 6, 15, 24, 25, 26, 27 и 34, от Наредба № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, Заповед № РД-09-746/08.04.2020 г. на Министъра на образованието и науката, заповед на Министъра на здравеопазването № РД01-154/26.03.2020 г. за въвеждане на противоепидемични мерки относно разпространението на COVID -19 на територията на страната и Указания на МОН за организиране на дейности в разтоварващ режим за периода 13-16 април 2020 г.,  във връзка с преустановяването на присъствената форма на обучение и преминаване към дистанционна форма на обучение

И З М Е Н Я М

Заповед № РД-07-321/24.03.2020 г. на директора на НУ „Васил Левски“ – Варна за дистанционно обучение в електронна среда в частта организация на работата на педагогическите специалисти за периода 13-16 април 2020 година  със следните указания:

 1. Педагогическите специалисти по своя преценка за посочения период (13 – 16 април 2020 г.) могат:
 • Да предоставят индивидуални консултации на отделни ученици при необходимост, като предварително осъществят връзка със същите и техните родители и ги поканят в определеното за консултации от тях време във виртуалните класни стаи или групи. С оглед недопускане на дублиране формите на консултации по различни учебни предмети, е препоръчително спазване на часовете в установеното седмично разписание или изрично уговорено удобно време и за двете страни;
 • Да насърчат учениците да ползват допълнителни образователни ресурси, свързани с обогатяване кръгозора в конкретната предметна област чрез насочването им към определени образователни платформи и електронни ресурси;
 • Да организират разтоварващи дейности по интереси, съобразно потребностите на учениците, предварително обмислени и тематично обвързани;
 • Да предоставят платформи за провокиране интереса на учениците към музейни експозиции, галерии, природни забележителности, културни паметници, и др.;
 • Да насочат учениците към образователни филми, като обсъждането им стане във виртуалните класни стаи или групи след покана от учителя в определен за екипната работа час;
 • Да организират проектно-базирано обучение чрез поставяне на индивидуални или екипни задачи за създаване на продукт, за изготвяне на проект, за изработване на презентация и др.;
 • Да организират дейности за допълнителна психологическа подкрепа с цел преодоляване на тревожността от социалната изолация.
 1. Заместник -директорът по учебната дейност и Главният учител съдействат да се направи координация между учителите на съответната паралелка, така че да не се допуска дублиране на дейности и ангажиране на учениците от различни педагогически специалисти.
 2. Дневната ангажираност на учениците да не надвишава 4 часа.
 3. Да не се допуска претоварване на учениците с часове за консултации и възлагане на домашни работи или допълнителни задачи.
 4. По указания на министъра образованието и науката по своя преценка всеки педагогически специалист може да подаде молба за ползване на платен годишен отпуск от 13 до 16 април чрез електронно заявление на електронната поща на училището nu_levski@abv.bg.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички педагогически специалисти, учениците, родителите, главния счетоводител и ЗАС чрез публикуване на сайта на училището за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.

Стела Петрова
Директор на НУ „Васил Левски”