ЗАПОВЕД

№ РД-07-325/08.04.2020 г.

На основание чл. 258, ал. 1 и чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 31, ал. 1 от Наредба № 15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти и заповеди № РД09-2148/27.08.2019 г., № РД09-746/08.04.2020 г.

ОПРЕДЕЛЯМ:

Продължителността на пролетната ваканция, както следва:

17.04.2020 г. – 20.04.2020 г. включително за учениците от І до ІV клас.

Намаляването на ваканцията е поради неотложна необходимост от компенсиране на пропуснатото учебно съдържание и на заниманията на учениците по време на прекъсванията на учебния процес следствие от предприетите спешни мерки за предотвратяване и ограничаване на разпространението на COVID-19 и на други вирусни заболявания с цел осигуряване живота и здравето на учениците, педагогическите специалисти и другите служители в институциите в системата на предучилищното и училищното образование.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички ученици, учители и служители за сведение и изпълнение от Камен Калчев – старши учител чрез публикуване на официалната страница на училището.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Румяна Кателиева, заместник-директор, учебна дейност.

 

Стела Петрова
Директор на НУ „Васил Левски”


 

 

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ И УЧИТЕЛИТЕ
ОТ ОБЛАСТ ВАРНА

 

 

Колко е лесно/трудно да бъдеш учител по време на карантина?
Колко е лесно/трудно да бъдеш учител по време на карантина?
Без класна стая, без зрителен контакт, без глас и без гласно изричане на думи.
Да бъдеш учител. Безгласно. От разстояние. Да бъдеш емпатичен – от дистанция: да излъчваш грижа и любов, без лицето ти да бъде видимо.
Да пуснеш училището в дома си. Да се лишиш от лично пространство. Да заличиш границите между времето за себе си и времето за учениците си. Твоето време да не бъде повече твое. И твоето място да бъде място за другите. Не, думата не е хаос. Друга е думата – отдаденост. Твърде дръзко ли ще бъде, ако го наречем саможертва?
Колко е лесно/трудно да бъдеш учител по време на карантина?
Да направиш възможно преобръщането на една система, да удържиш личната си слабост (да, не е срамно да си слаб; твърде човешко е, всъщност), да скриеш собствената си тревожност и обърканост и да направиш „от раз“ нещо, което никога досега не е било правено: без да си го учил, без да ти е било обяснено, без да си имал времето да го упражниш.
И е време: време на подменящия се ред; на пренарежданата конвенционална реалност; на изпитанието да бъдеш социален и лишен от традиционните механизми на свързаност в социалната общност едновременно. Колко е лесно/трудно да си учител по време на карантина – колко е лесно/трудно да си спасител на общости?
И е време на търсене на други думи, нови смисли и различни значения: усилие, дързост, себеотричане, хюбрис, новаторство, усърдие, лекота, тежест…
Колко е лесно/трудно да бъдеш учител по време на карантина?
Да бъдеш:
Като разказвач на истории от роман на Бокачо.
Като рицар срещу вятърни мелници.
Като любов по време на холера.
Като обичане на инат.
Всъщност, във време като днешното учителите носят и друго име.
Наричат ги Будители.

Бъдете здрави и Благословени, скъпи колеги!
В това трудно време най-истинският начин да Ви подкрепим е словото на сърцето!
С любов,
Светлан Илиев- директор на СУЕО „Ал. С. Пушкин“, председател на СРСНПБ
Сияна Филипова- директор на ОУ „ Св.св. Кирил и Методий“, председател на СДСОРБ
Даниела Попова, Мариана Георгиева- училищните психолози в СУЕО „Ал. С. Пушкин“


Телефони за връзка:
Директор: 0882567013; 0879295535
Заместник -директор: 0879295525
e-mail: nu_levski@abv.bg
www.nulevski.com

 

Уважаеми родители,

            Създалата се ситуация в България и в световен мащаб ни накара бързо да се пренастроим. Ние, учителите на Вашите деца, и Вие, родителите на нашите деца. ДА, не е грешка „нашите деца“, защото няма начален учител, който да не казва за учениците си „моите деца“ и който да не приема болезнено и лично техните неуспехи. Точно в името на успехите на нашите деца, ние трябваше екстремно и бързо да се научим, да се включим, да се адаптираме в социалните мрежи, в различните онлайн платформи, образователни ресурси и във всичко, което да ни помогне да продължим да учим нашите деца.

Но дали всички деца поискаха да се включат, да  се научат и да се развиват? Едва ли? И тук се включихте Вие – РОДИТЕЛИТЕ. Вашите усилия дадоха по-голям ефект от усилията, полагани от самите деца. Благодарение на Вашата отговорност ние се справяме – децата учат, вие контролирате, обяснявате, насърчавате.

БЛАГОДАРИМ ВИ!

В най-голяма степен допринесохте за функционирането  на училището в този нов дистанционен вид. Да, обучението е дистанционно, но повече от всякога Вие сте до нас – близо, неотлъчно и разбиращо.

БЛАГОДАРИМ ВИ!

Убедени сме, че само  с Вашата подкрепа ще постигнем положителни учебни резултати и успешно ще достигнем крайната цел на това споделено пътуване – успешно завършване на учебната година!

БЛАГОДАРИМ ВИ!

С уважение,
Стела Петрова
Директор НУ „Васил Левски”
Румяна Кателиеваа
Заместник-директор НУ „Васил Левски”


Дните до 12 април 2020 година ще са неприсъствени в училище поради удължаване на срока на въведените противоепидемични мерки със заповед на министъра на здравеопазването.

Обучението на учениците ще продължи в електронна среда.

Министерството на образованието и науката препоръчва по преценка на учителите да се редуват уроци за упражнения с преподаването на нови знания, както и да се използват по-пълноценно възможностите на проектно-базираното обучение. На този етап в училищната документация не е необходимо да се вписват оценки, а учителите трябва да следят ангажираността и активността на всеки свой ученик.

На официалната страница на Министерството образованието и науката е обявен „Телефон е-образование“ с номер 0800 10 112, на който могат да се отправят въпроси и предложения, свързани с учебния процес.

За повече информация прочетете в сайта на МОН