ЗАПОВЕД
№ РД-07-161/27.11.2020 г.

На основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО, при условията на чл.115а, ал.1 от същия нормативен документ, Заповед № РД09-3457/26.10.2020 г. на министъра на образованието и науката, поради необходимосттта от предприемане на мерки за ограничаване разпространението на COVID-19 с цел осигуряване на живота и здравето на учениците, педагогическите специалисти и другите служители в училище и след решение на ПС Протокол №04/27.11.2020 г. и становище на ОС към училището

 

I. НАРЕЖДАМ:

1. В периода от 30.11.2020 г. до 21.12.2020 г. обучението на учениците, записани в дневна и индивидуална форма на обучение, да се осъществява от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии.
2. Всички педагогически специалисти да преминат към работа от дома за изпълнение на служебните си задължения за реализация на обучението от разстояние в електронна среда на учениците, на които преподават.
3. За работен ден се счита ден, в който са отработени най-малко пет часа дневно, свързани с подготовка на материали, нужни за дистанционно обучение, провеждане на електронни уроци, онлайн консултации с ученици и родители, проверка на тестове и домашни работи.
4. Обучението от разстояние в електронна среда да се организира от всеки учител, включително учителите в групите за целодневна организация на учебния ден чрез възможностите на електронната образователна платформа „Microsoft Teams“, други безплатни платформи за онлайн обучение, както и чрез възможностите на социалните мрежи, а също
така Viber и Facebook групите на класовете, за което информира директора. Всеки учител сам определя съобразно необходимостта дали ще преподава ново учебно съдържание или ще упражнява вече изучено.
5. При невъзможност педагогическите специалисти да извършват дейностите си от дома, да изпълняват служебните си задължения в класната стая при засилена дезинфекция и мерки, и недопускане струпване на хора. Задължително използват лични предпазни средства.
6. Всички учители изработват график за провеждане на заниманията, с който своевременно запознават учениците и родителите.
7. Организират начин за получаване на обратна връзка от учениците.
8. Ежедневно попълват Доклад-справка за извършената работа, приложен към настоящата Заповед, който изпращат на електронната поща на училището.
9. Педагогически специалист, който не е провел on-line обучение и не e изпратил до 9.00 ч на следващия ден ежедневен Доклад-справка, относно проведените on-line часове, съобразно графика, ще се счита в платен отпуск за съответния ден.
10. Преподавателите, които осъществяват обучение чрез материали на хартиен носител или чрез телефонни разговори:
9.1. Изработват ежедневно материалите и ги изпращат на учениците, които нямат възможност да бъдат обучавани on-line;
9.2. Намират възможност за обратна връзка от ученика – домашна работа, задание, проект.
9.3. За целта, по график, (дежурно лице, учител или друг, посочен от директора), ще предоставя материалите на учениците по местоживеене или пред входа на училището при невъзможност за друг начин за връзка, като се спазват всички изисквания за безопасност и здраве.
НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – ВАРНА
ул. Места №27, тел. 052/370-693, e-mail: school@nulevski.com
гр. Варна, ул. Места №27, www.nulevski.com
11. Помощно-обслужващият персонал да изпълнява служебните си задължения в условия на разположение на работодателя, като задължително по график да има на работа в училище един хигиенист за извършване на дезинфекционни дейности, съгласно разписания алгоритъм за дезинфекция от министъра на здравеопазването в условията на извънредно положение. Огнярът работи по график, определен от директора, за наблюдение на отоплителната инсталация на сградата на училището. Задължително използва лични предпазни средства.
12. Главен счетоводител, ЗАС и домакин изпълняват служебните си задължения в училище при засилен режим на дезинфекция на работните помещения. Задължително използват лични предпазни средства.
13. Работниците, които са на работа в училище, осъществяват засилен пропускателен режим и не допускат външни лица в сградата. Същите изпълняват своите задължения в условия на разположение на работодателя в случай на нужда. Задължително използват лични предпазни средства

.
II. ЗАБРАНЯВАМ:

1. Достъпа на ученици, родители и външни посетители в сградата на училището.
Препоръчвам комуникацията със и между служителите да се осъществява по телефон и/или e-mail, електронен дневник, социални мрежи и др. В случай на неотложна необходимост външни лица ще бъдат допускани до сградата, след като получат потвърждение по телефон от директора на училището.
2. Допускането на лица в карантинен период или със симптоми на остри заразни и респираторни заболявания в учебната сграда.
Заповедта влиза в сила от 30.11.2020 година и се прилага до 21.12.2020 година или до второ нареждане.
Настоящата заповед да бъде сведена до заинтересованите лица за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Румяна Кателиева, на длъжност заместник-директор, учебна дейност.
СТЕЛА ПЕТРОВА Директор на НУ „Васил Левски“гр. Варна


 

СЪОБЩЕНИЕ 

 1. Продажбата на купони ще бъде в четвъртък (26.11.2020 г.) от 16.00 часа.

 

 1. „Бест Кетеринг“ ООД ще продължи да осъществява доставката на обедна храна: супа, основно ястие, десерт и хляб в индивидуални опаковки, на единична стойност 3,00 лв. за учениците в НУ „Васил Левски”.

ЗАПОВЕД Ns РД-07- 142/20.11.2020 г.

На основание чл. 259, ал.1 от Закона за предучилйщно и училищно образование, чл. 31, ал.1, т.1; т.2, т:3, т.4, т.24 и т.34 от Наредба Nо 15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, т.3, т.4 и т.5 от Заповед РД-06-1528/19.11.2020 на началника на РУО Варна

УТВЪРЖДАВАM:

График за обучение за учениците от I,II,III u IV клас за периода 23.11.2020 г.-23.12.2020 г. Учениците да се обучават присъствено. При необходимост от преминаване към обучение в електронна среда от разстояние да се спазва реда, опредёлен от МОН и Министерство на здравеопазването. Християн Владимиров, ръководител направление ИКТ, да публикува графика на интернет страницата на училището на 20.11.2020 г. Класните ръководители да запознаят учениците и родителите с графика не по-късно от 20.12.2020 г.

период клас

 

начин на обучение

 

23 .11-27.11.2020 r. I, II, III, IV клас присъствено
30.11-04.12.2020 г. I, II, III, IV клас присъствено
07.12-11.12.2020 г. I, II, III, IV клас присъствено
14.12-18.12.2020 г. I, II, III, IV клас присъствено
21.12-23.12.2020 r. I, II, III, IV клас присъствено

С настоящата заповед да се запознаят всички заинтересовани лица за сведение и изпълнение. Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.

СТЕЛА ПЕТРОВА 

Директор на НУ „Васил Левски“

 

 

 

1. седмица 2. седмица 3. седмица 4. седмица 5. седмица процент на времето в ОРЕС
23.11-27.11. 30.11.-04.12. 07.12-11.12 14.12-18.12 21.12-23.12
1 клас 0%
2 клас 0%
3 клас 0%
4 клас 0%
процент на класовете в начален етап, които са на ОЕСР 0% 0% 0% 0% 0% 0%

ЗАПОВЕД

№ РД-07-141/19.11.2020 г.

 

На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното  и училищното образование и чл. 31, ал. 1, т. 2 и 24 от Наредба № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, в съответствие с Насоките за работа на системата на училищното образование през учебната 2020/2021 година в условията на COVID-19 и в изпълнение на Заповеди № РД09-3310/18.11.2020 г. на министъра на образованието и науката и във връзка с раздел І, т. 22 и раздел ІІ от Заповед № РД-01-655/13.11.2020 г. на министъра на здравеопазването и поради нарастване на случаите на заразени лица с COVID-19 на територията на страната в условията на обявена извънредна епидемична обстановка

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 1. Носенето на лични предпазни средства за лице (защитна маска/защитен шлем) е задължително:

а) за всички ученици, педагогически специалисти, непедагогически персонал, както и за външни за институцията лица, в общите закрити части на учебната сграда – преддверие, фоайета, стълбища, коридори, санитарни възли, медицински кабинет, учителска стая, бюфет и столова (освен при хранене) и др.;

б) в училищния двор, когато се смесват ученици от различни паралелки.

 1. Изключения по т. 1се допускат по време на учебния час и други занимания:

а) за учители 1. – 4. клас, които преподават само в една паралелка, когато не осъществяват близък контакт с учениците и е възможно спазване на разстояние, по-голямо от 1,5 м. между тях и учениците;

б) в училищния двор за учители и ученици, ако се осъществяват дейности само с ученици от една паралелка и е възможно спазване на разстояние по-голямо от 1,5 м.;

в) за учениците – когато изпълняват дейности, които е невъзможно или неразумно да се осъществяват с лични предпазни средства за лице (например четене на глас, устно разказване и изпитване, физически упражнения и др.)

 1. Носенето на лични предпазни средства за лице по време на учебния час и другите занимания за учителите и учениците 1. – 4. клас може да стане задължително по решение на преподаващия учител за всеки отделен час или с решение на педагогическия съвет на училището.
 2. В училище да се осигури време за „почивка“ от задължението за носенето на лични предпазни средства от учениците:

а) извън учебните часове – в училищния двор или в класната стая при широко отворени прозорци (в случаите, когато метеорологичните  условия или други обстоятелства не позволяват излизането навън);

б) по време на учебния час, по преценка на учителя и при широко отворени прозорци.

 1. Изключения по т. 1 и т. 3 се допускат за отделни ученици, на които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, е препоръчано да не носят лични предпазни средства за лице.
 2. Незабавно отстраняване и изолиране на ученик, педагогически специалист или лице от непедагогическия персонал при установяване на:

а) симптоми (повишена телесна температура над 37,5 градуса, кашлица, хрема, задух, болки в гърлото, умора, мускулни болки, гадене, повръщане, диария и др.);

б) случай  на COVID-19 след положителен резултат по метода PCR]

в)  данни за контакт с лица, пребивавали в региони, с усложнена епидемична обстановка.

 1. В случаи по т. 6 при установяване на грипоподобни симптоми, признаци на заболяване или получаване на информация за връзка с контактни лица, медицинското лице или съответния педагогически специалист незабавно информира директора за предприемане на действия по компетентност.
 2. За спазване на здравните изисквания се осигуряват дезинфектанти за ръце и повърхности с вирусоцидно или частично/ограничено вирусоцидно действие, течен сапун, еднократни салфетки за подсушаване на ръцете, продукти за дезинфекциране и почистване, ръкавици и др.).
 3. Влизането в сградата, движението по коридорите, пребиваването в общи закрити части на сградата (преддверие, фоайе, стълби, коридори, санитарни помещения, стол/бюфет, физкултурен салон и др.) от ученици, педагогически специалист или лице от непедагогическия персонал се извършва при използване на индивидуални предпазни средства – маска/шлем.
 4. По време на осъществяването на образователния процес се осъществяват засилени противоепидемични мерки в учебните, работните и санитарните помещения, както и в коридорите, в т.ч. дезинфекция, проветряване и пречистване на въздуха:

а) дезинфекция на помещенията на всеки ½ час в определеното работно време (пред и по време на всяка смяна);

б) на всеки ½ час дезинфекция на дръжки на врати и прозорци, парапети, повърхности на чинове, бюра, маси, столове, телефон, клавиатура, мишка, електрически ключове, подове и други повърхности и точки на контакт);

в) почистване на санитарните възли, умивални и др. с почистващи препарати и  дезинфекциране не по-малко от два пъти на смяна;

г) проветряване сутрин поне 10 минути преди пристигане на учениците, по време на регламентираните почивки, по време на почистването на помещенията, в края на работния ден;

д) изхвърляне съдържанието от кофите за боклук не по-малко от три пъти дневно, след което ги измиват и дезинфекцират.

 1. С цел превенция на хигиената на ръцете училището:

а) осигурява подходящ дезинфектант за ръце, сапун (диспенсър за сапун), топла вода, еднократни хартиени салфетки и място за тяхното подходящо изхвърляне;

б) поставя на входовете, изходите и местата за провеждане на дейностите дезинфектанти за ръце.

 1. В началото на часовете за деня учителите провеждат кратък 5 минутен инструктаж на учениците за спазване на личната хигиена (по-често миене на ръцете, използване на дезинфектанти за ръце, използване на еднократни хартиени салфетки, предпазни средства като маски, ръкавици, очила, избягване на контакт с хора с грипоподобни симптоми и др.).
 2. Използват се почистващи и дезинфекционни (биоциди) с доказано вирусоцидно или частично/ограничено вирусоцидно действие, които следва да бъдат задължително етикирани от производителя, като на етикета трябва да са посочени данни за предназначението им, изисквания за начин на ползване, дозиране и мерки за безопасно съхранение, номер на издаденото разрешение и да са вписани в Регистъра на биоцидите, поддържан от Министерството на здравеопазването.

Настоящата заповед влиза в сила от 19.11.2020 г. и се прилага до прекратяване на извънредната епидемична обстановка и отпадането на случай на симптоми и на положителен резултат от PCR тест на COVID-19 при ученик, педагогически специалист или лице от непедагогическия персонал .

Настоящата заповед да се постави на общодостъпно и видно място в институцията.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички заинтересовани лица срещу подпис.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-жа Румяна Кателиева, заместник-директор по учебната дейност.

 

ДИРЕКТОР: ………………….

 Стела Петрова