СЪОБЩЕНИЕ 

  1. Продажбата на купони ще бъде в четвъртък (26.11.2020 г.) от 16.00 часа.

 

  1. „Бест Кетеринг“ ООД ще продължи да осъществява доставката на обедна храна: супа, основно ястие, десерт и хляб в индивидуални опаковки, на единична стойност 3,00 лв. за учениците в НУ „Васил Левски”.


Във Варна отново се открива телефонна линия за оказване на психологическа подкрепа на хора, засегнати от COVID 19 и техни близки.

Нуждаещите се могат да потърсят помощ на телефон 052/985099 от понеделник до петък от 09:00 до 16:00 ч.

Организатор е дирекция „Превенции“ към Община Варна.

Продължава да се осигурява безплатна психологична и кариерна помощ и на училищната общност във Варна. Всеки работен ден в електронна среда работи екип психолози от Общинския център за психологична подкрепа към дирекция „Образование и младежки дейности”.

Цвета Стоянова – детски психолог, кариерен консултант, координатор

всеки работен ден от 10.00 – 13.00 ч.; 0882 567 038, e-mail: empatia@abv.bg

Боряна Чалъкова – клиничен психолог, психотерапевт:

всеки работен ден от 10.00 – 12.00 ч.; e-mail: together.withb@gmail.com; 0887 498 047

Марина Габровска – психотерапевт, медиатор:

понеделник и четвъртък от 09.00 – 13.00 ч.,

e-mail: together.withm@gmail.com; 0885 911 728

Националната денонощна телефонна линия за деца – 116 111


ЗАПОВЕД Ns РД-07- 142/20.11.2020 г.

На основание чл. 259, ал.1 от Закона за предучилйщно и училищно образование, чл. 31, ал.1, т.1; т.2, т:3, т.4, т.24 и т.34 от Наредба Nо 15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, т.3, т.4 и т.5 от Заповед РД-06-1528/19.11.2020 на началника на РУО Варна

УТВЪРЖДАВАM:

График за обучение за учениците от I,II,III u IV клас за периода 23.11.2020 г.-23.12.2020 г. Учениците да се обучават присъствено. При необходимост от преминаване към обучение в електронна среда от разстояние да се спазва реда, опредёлен от МОН и Министерство на здравеопазването. Християн Владимиров, ръководител направление ИКТ, да публикува графика на интернет страницата на училището на 20.11.2020 г. Класните ръководители да запознаят учениците и родителите с графика не по-късно от 20.12.2020 г.

период клас

 

начин на обучение

 

23 .11-27.11.2020 r. I, II, III, IV клас присъствено
30.11-04.12.2020 г. I, II, III, IV клас присъствено
07.12-11.12.2020 г. I, II, III, IV клас присъствено
14.12-18.12.2020 г. I, II, III, IV клас присъствено
21.12-23.12.2020 r. I, II, III, IV клас присъствено

С настоящата заповед да се запознаят всички заинтересовани лица за сведение и изпълнение. Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.

СТЕЛА ПЕТРОВА 

Директор на НУ „Васил Левски“

 

 

 

1. седмица 2. седмица 3. седмица 4. седмица 5. седмица процент на времето в ОРЕС
23.11-27.11. 30.11.-04.12. 07.12-11.12 14.12-18.12 21.12-23.12
1 клас 0%
2 клас 0%
3 клас 0%
4 клас 0%
процент на класовете в начален етап, които са на ОЕСР 0% 0% 0% 0% 0% 0%