ЗАПОВЕД

№ РД-07-141/19.11.2020 г.

 

На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното  и училищното образование и чл. 31, ал. 1, т. 2 и 24 от Наредба № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, в съответствие с Насоките за работа на системата на училищното образование през учебната 2020/2021 година в условията на COVID-19 и в изпълнение на Заповеди № РД09-3310/18.11.2020 г. на министъра на образованието и науката и във връзка с раздел І, т. 22 и раздел ІІ от Заповед № РД-01-655/13.11.2020 г. на министъра на здравеопазването и поради нарастване на случаите на заразени лица с COVID-19 на територията на страната в условията на обявена извънредна епидемична обстановка

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 1. Носенето на лични предпазни средства за лице (защитна маска/защитен шлем) е задължително:

а) за всички ученици, педагогически специалисти, непедагогически персонал, както и за външни за институцията лица, в общите закрити части на учебната сграда – преддверие, фоайета, стълбища, коридори, санитарни възли, медицински кабинет, учителска стая, бюфет и столова (освен при хранене) и др.;

б) в училищния двор, когато се смесват ученици от различни паралелки.

 1. Изключения по т. 1се допускат по време на учебния час и други занимания:

а) за учители 1. – 4. клас, които преподават само в една паралелка, когато не осъществяват близък контакт с учениците и е възможно спазване на разстояние, по-голямо от 1,5 м. между тях и учениците;

б) в училищния двор за учители и ученици, ако се осъществяват дейности само с ученици от една паралелка и е възможно спазване на разстояние по-голямо от 1,5 м.;

в) за учениците – когато изпълняват дейности, които е невъзможно или неразумно да се осъществяват с лични предпазни средства за лице (например четене на глас, устно разказване и изпитване, физически упражнения и др.)

 1. Носенето на лични предпазни средства за лице по време на учебния час и другите занимания за учителите и учениците 1. – 4. клас може да стане задължително по решение на преподаващия учител за всеки отделен час или с решение на педагогическия съвет на училището.
 2. В училище да се осигури време за „почивка“ от задължението за носенето на лични предпазни средства от учениците:

а) извън учебните часове – в училищния двор или в класната стая при широко отворени прозорци (в случаите, когато метеорологичните  условия или други обстоятелства не позволяват излизането навън);

б) по време на учебния час, по преценка на учителя и при широко отворени прозорци.

 1. Изключения по т. 1 и т. 3 се допускат за отделни ученици, на които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, е препоръчано да не носят лични предпазни средства за лице.
 2. Незабавно отстраняване и изолиране на ученик, педагогически специалист или лице от непедагогическия персонал при установяване на:

а) симптоми (повишена телесна температура над 37,5 градуса, кашлица, хрема, задух, болки в гърлото, умора, мускулни болки, гадене, повръщане, диария и др.);

б) случай  на COVID-19 след положителен резултат по метода PCR]

в)  данни за контакт с лица, пребивавали в региони, с усложнена епидемична обстановка.

 1. В случаи по т. 6 при установяване на грипоподобни симптоми, признаци на заболяване или получаване на информация за връзка с контактни лица, медицинското лице или съответния педагогически специалист незабавно информира директора за предприемане на действия по компетентност.
 2. За спазване на здравните изисквания се осигуряват дезинфектанти за ръце и повърхности с вирусоцидно или частично/ограничено вирусоцидно действие, течен сапун, еднократни салфетки за подсушаване на ръцете, продукти за дезинфекциране и почистване, ръкавици и др.).
 3. Влизането в сградата, движението по коридорите, пребиваването в общи закрити части на сградата (преддверие, фоайе, стълби, коридори, санитарни помещения, стол/бюфет, физкултурен салон и др.) от ученици, педагогически специалист или лице от непедагогическия персонал се извършва при използване на индивидуални предпазни средства – маска/шлем.
 4. По време на осъществяването на образователния процес се осъществяват засилени противоепидемични мерки в учебните, работните и санитарните помещения, както и в коридорите, в т.ч. дезинфекция, проветряване и пречистване на въздуха:

а) дезинфекция на помещенията на всеки ½ час в определеното работно време (пред и по време на всяка смяна);

б) на всеки ½ час дезинфекция на дръжки на врати и прозорци, парапети, повърхности на чинове, бюра, маси, столове, телефон, клавиатура, мишка, електрически ключове, подове и други повърхности и точки на контакт);

в) почистване на санитарните възли, умивални и др. с почистващи препарати и  дезинфекциране не по-малко от два пъти на смяна;

г) проветряване сутрин поне 10 минути преди пристигане на учениците, по време на регламентираните почивки, по време на почистването на помещенията, в края на работния ден;

д) изхвърляне съдържанието от кофите за боклук не по-малко от три пъти дневно, след което ги измиват и дезинфекцират.

 1. С цел превенция на хигиената на ръцете училището:

а) осигурява подходящ дезинфектант за ръце, сапун (диспенсър за сапун), топла вода, еднократни хартиени салфетки и място за тяхното подходящо изхвърляне;

б) поставя на входовете, изходите и местата за провеждане на дейностите дезинфектанти за ръце.

 1. В началото на часовете за деня учителите провеждат кратък 5 минутен инструктаж на учениците за спазване на личната хигиена (по-често миене на ръцете, използване на дезинфектанти за ръце, използване на еднократни хартиени салфетки, предпазни средства като маски, ръкавици, очила, избягване на контакт с хора с грипоподобни симптоми и др.).
 2. Използват се почистващи и дезинфекционни (биоциди) с доказано вирусоцидно или частично/ограничено вирусоцидно действие, които следва да бъдат задължително етикирани от производителя, като на етикета трябва да са посочени данни за предназначението им, изисквания за начин на ползване, дозиране и мерки за безопасно съхранение, номер на издаденото разрешение и да са вписани в Регистъра на биоцидите, поддържан от Министерството на здравеопазването.

Настоящата заповед влиза в сила от 19.11.2020 г. и се прилага до прекратяване на извънредната епидемична обстановка и отпадането на случай на симптоми и на положителен резултат от PCR тест на COVID-19 при ученик, педагогически специалист или лице от непедагогическия персонал .

Настоящата заповед да се постави на общодостъпно и видно място в институцията.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички заинтересовани лица срещу подпис.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-жа Румяна Кателиева, заместник-директор по учебната дейност.

 

ДИРЕКТОР: ………………….

 Стела Петрова


В петък-13.11. учениците от IVа клас отбелязаха световния ден за почитане паметта на загиналите при ПТП. Запалихме свещички-звездички за най-невинните жертви-децата. Раздадохме листовки, които припомнят правилата както на пешеходците, така и на участниците в уличното движение с превозни средства. Пожелахме си статистиката през всяка следваща година да отчита намаляване броя на загиналите. Това ще означава, че растат млади хора, които се държат отговорно на пътя.

 

 

 

 

 

 


ПРОЦЕДУРА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИК В ДНЕВНА ФОРМА В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ, КОГАТО

ПРИСЪСТВЕНИЯТ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЦЕС В УЧИЛИЩЕТО НЕ Е ПРЕУСТАНОВЕН

(ЧЛ. 115А, АЛ. 4, Т.1, Т.2 И Т. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБУЧЕНИЕ)

            При изявено желание даден ученик да се обучава в дневна форма в електронна среда от разстояние се процедира по следния начин:

 1. По здравословни причини – подава се заявление (по образец или свободен текст) от родителя до директора на училището, в което учи детето за обучение на ученика в електронна среда от разстояние. Родителят попълва декларация за готовност за осъществяване на това обучение. Представя се медицински документ, удостоверяващ заболяването, издаден от експертна лекарска комисия или етапна епикриза. Комплектът документи се депозира в деловодната система на училището. Директорът издава заповед за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние.
 2.  По желание на родител или ученик –  подава се заявление (по образец или свободен текст) за обучение на ученика в електронна среда от разстояние от родителя или ученика до директора на училището, в което учи детето. Родителят или ученикът попълва декларация за готовност за осъществяване на това обучение. Директорът представя становище за възможността на училището да предостави обучение в електронна среда, както и информация за успеха и активността на ученика през изминалата учебна година. Комплектът документи се  представя електронно в РУО – Варна от директора на училището. Комисия в РУО ги разглежда и дава разрешение или отказва обучението в дневна форма в електронна среда от разстояние. Ако становището е положително, директорът издава заповед за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние.

Линкове за документите:

Декларация относно обучение на ученик в електронна среда от разстояние

Заявление за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

ВАРНА


УВАЖАЕМИ Г-Н/ Г-ЖО ДИРЕКТОР,

Държавен фонд „Земеделие“ организира конкурс за детска рисунка под наслов  „Защо да хапвам плод, мляко и мед“. Инициативата е част от информационната кампания за популяризиране на „Училищните схеми“, които се прилагат в учебните заведения и детските градини, като целта е повишаване на информираността на децата, учениците и на техните родители, както и на учителите за принципите за здравословно хранене.
Рисунки ще се приемат от 19 до 30 октомври. Победителите ще бъдат обявени на 10 ноември. Участниците ще бъдат разделени в 2 възрастови групи:
•        1-ва възрастова група – деца от І-ва до подготвителна група в детските градини, училищата и центровете за специална образователна подкрепа;
•         2-ра възрастова група  – ученици от 1-ви до 4-ти клас в училищата и центровете за специална образователна подкрепа;
Най-добрите 13 рисунки ще влязат в календара на ДФ „Земеделие“ – РА за 2021 г. като са предвидени и награди за най-добрите рисунки.
За да бъде постигната по-голяма информираност за конкурса, моля да окажете съдействие като предоставите информация на децата и родителите чрез поставяне на условията на конкурса на видими места в учебното заведение или в електронните канали за комуникация с родители. Условията могат да бъдат намерени на официалния сайт на ДФ „Земеделие“, секция Селскостопански пазарни механизми, подсекция Училищни схеми.

Обръщам внимание, че Директорите на учебните заведения, които участват в схемите за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения осигуряват условия за приемането, съхранението и раздаването на продуктите в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно хигиената на храните (OB, L 139 от 30 април 2004 г.) Необходимо е да се спазват условията за съхранение, определени от производителя, в рамките на срока на трайност, като продуктите по схемите се предоставят в деня на доставката. Доставките трябва да се организират така, че да бъдат приети незабавно от отговорния персонал на учебното заведение и подредени за съхранение, без да се прекъсва температурният режим.
За да бъде избегнат риска от неправилно съхранение след получаването им от децата и учениците и компрометиране на качеството на продуктите по училищните схеми, е препоръчително консумацията на продуктите да се извършва единствено на територията на учебното заведение в деня на раздаване.

Учебните заведения, в които се прилагат схемите „Училищно мляко“ и/или „Училищен плод“, следва:
1. да поставят на добре видимо място около главния вход плакати, които отговарят на изискванията на приложение № 5 от наредбата;
2. да информират родителите за значението на предоставяните хранителни продукти при изграждането на навици за здравословно хранене на техните деца;
 3. да осигурят информация на родителите за участието на учебното заведение в съответната схема, за доставчиците по съответната схема и за графика на раздаване на съответните продукти; информацията се публикува на интернет страницата на учебното заведение или се поставя на видно място около входа на учебното заведение.

                     

            С уважение,
           ДФ „Земеделие“, отдел „Училищни схеми“